23.09 w Kopalni Soli w Wieliczce  w Komorze Drozdowice 110 metrów pod ziemią odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Grzegorz Gubała. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów Prezydium w osobach kol. Konrada Nowaczka oraz kol. Andrzeja Mruczka. Zarządy Terenowe reprezentowali ich Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

Po stwierdzeniu kworum przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Ireneusza Toporowskiego i po przegłosowaniu porządku obrad jako pierwszy głos zabrał kol. Grzegorz Gubała. Realizując pierwszy punkt obrad, relacjonował przebieg trzech wrześniowych posiedzeń Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w  których uczestniczył jako Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

O co chodzi Gubale?

Na każdym etapie negocjacji i obrad Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Grzegorz Gubała podnosił kwestię wciąż niezrealizowanych obietnic strony rządowej zawartych w porozumieniu z listopada 2018 roku. Jednym z sygnatariuszy tego porozumienia  i odpowiedzialnym za jego realizację był i jest Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski.

  • mija prawie trzy lata, a problem zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 01.01.1999 roku ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą tkwi w martwym punkcie. Nie do końca wiadomo, na jakim etapie legislacyjnym znajdują się prace w zakresie wspomnianego art. 15a – ustawy z dnia 18.02.1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

  • jednoosobowe przyjęcie porozumienia z 2018 roku (czyt. Rafał Jankowski) bez zatwierdzenia tej decyzji przez Zarząd Główny i obietnica kolejnego wzrostu uposażeń policjantów od stycznia 2021 roku. I tu cytat artykułu ze strony nszzp.pl z listopada 2018 roku:

„… oraz od stycznia 2021 r. kolejne podwyżki w ramach Programu Rozwoju Policji (na kształt którego będą mieli wpływ przedstawiciele NSZZ Policjantów) nie mniejsze, jak wynika z podpisanego wczoraj porozumienia, niż podwyżki z roku 2019 i 2020.”- szczegóły przeczytasz tutaj:

Te i wiele innych „bolączek” środowiska policyjnego Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała przedstawił na posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 10 września, składając wotum nieufności wobec kol. Rafała Jankowskiego. Wotum nieufności nie zostało poparte przez większość przedstawicieli Zarządu Głównego.(pisaliśmy o tym tutaj:)

W trakcie tych obrad przekazał Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów petycję „szeregowego” członka związku podpisaną przez ponad 2000 związkowców i policjantów, która zawierała postulaty funkcjonariuszy dotyczące poprawy stanu formacji, jaką jest Policja – (autor znany z imienia i nazwiska) – nie jest trollem, ani botem… pisaliśmy o tym tutaj:

Przed głosowaniem (21.09) nad przyjęciem propozycji rządu w sprawie wzrostu uposażeń policjantów w 2022 roku i ustawą modernizacyjną na lata 2022-2025 stanowisko Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego było stanowcze i jednoznaczne. Najpierw realizacja porozumienia z 2018 roku, następnie dalsze negocjacje. Potrzeby Policji i policjantów są ogromne i nikt nie mówi, że obecne propozycje są złe i nie do zaakceptowania, ale  brak realizacji kluczowych punktów porozumienia z 2018 roku nie daje gwarancji, że kolejne będzie zrealizowane.

Praca u podstaw

21.09.2021 roku podczas głosowania Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nad propozycją Wiceministra SWiA dotyczącą wzrostu uposażeń policjantów w roku 2022 i założeniami ustawy modernizacyjnej przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów miażdżącą liczbą głosów przyjęli proponowane rozwiązania. Przeciwni takim rozwiązaniom byli reprezentanci z województw: małopolskiego, pomorskiego i lubuskiego pozostający w mniejszości. Pisaliśmy o tym tutaj:

Pomimo panującego niezadowolenia związkowców i policjantów, okazywanego w przestrzeni medialnej i w bezpośrednich rozmowach  żyjemy w demokratycznym państwie prawa i wszystkie działania, jakie podejmujemy, podejmujecie i macie zamiar podjąć, muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Chcecie coś zmienić? Działajcie zgodnie z obowiązującym Statutem NSZZP i zmieńcie swoich przedstawicieli czy to w terenie, czy w województwie. Możliwości jest wiele, tylko trzeba chcieć. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zawsze służy pomocą.

W drugim punkcie obrad omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem Funduszu Prewencyjnego PZU i WARTA, oraz zatwierdzono decyzję Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów  w kwestii złożenia wotum nieufności wobec kol. Rafała Jankowskiego. Podczas dyskusji i wolnych wniosków związkowcy wyrazili dezaprobatę dla działań Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.