W dniu dzisiejszym (21 września 2021 r.) podczas specjalnie zwołanego w tym celu posiedzenia, Zarząd Główny NSZZ Policjantów zatwierdził propozycje przedstawione przez wiceministra Macieja Wąsika na spotkaniu ze związkami zawodowymi reprezentującymi funkcjonariuszy służb mundurowych w dniu 20 września 2021 r. Ta decyzja stwarza warunki do pełnej realizacji Porozumienia sprzed trzech lat oraz otwiera możliwość zaprojektowania  dalszych działań i rozwiązań prawnych pozwalających na wprowadzenie zmian w obszarze pragmatyki służby, świadczeń o charakterze socjalnym a także systemowego wzrostu uposażeń.

Decyzja Zarządu Głównego NSZZ Policjantów pozwala resortowi SWiA na przekazanie projektu ustawy ustanawiającej nowy Program Modernizacji służb mundurowych na lata 2022 – 2025 do dalszych prac legislacyjnych. Przypominamy, że zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie, uposażenia będą rosły przez cały okres trwania ustawy. Skokowy wzrost uposażeń nastąpi od dnia 1 stycznia 2022 r. w równej wysokości 677 zł brutto dla każdego policjanta. Dopełnieniem tej podwyżki będzie kroczący wzrost uposażeń wprowadzany równolegle poprzez m.in. likwidację 2. grupy zaszeregowania i przeniesienie wszystkich policjantów z tej grupy do grupy 3., policjantów z grupy 3. na grupę 4., policjantów z grupy 4. na grupę piątą, a tych z 5. na 6, przy czym ten ostatni etap (z grupy 5. na 6.) rozłożony został na 4 lata. W każdym roku, począwszy od roku 2022 przeszeregowanie obejmie 25% policjantów zajmujących grupę 5. Minister zapewnił, że policjanci zajmujący stanowiska kierownicze na owym spłaszczeniu też zyskają, ponieważ wymusi to wzrost ich dodatków funkcyjnych, na co również przewidziano pewne kwoty. Uwolnienie grup zaszeregowani sięgać ma aż do 9 grupy zaszeregowania.

Kolejnym elementem pociągającym za sobą wzrost uposażeń będzie uwolnienie grup zaszeregowania w komendach i komisariatach. Zmiana ma ułatwić awans tym policjantom, którzy z uwagi na ograniczoną ilość wyższych grup zaszeregowania nie mogli z tego powodu awansować. Po wejściu tych zmian w życie policjanci będą mogli awansować nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zmianie korpusów zaszeregowania towarzyszyć ma przywrócenie kursów podoficerskich i aspiranckich w formie dostosowanej do bieżących możliwości.

Nowe zasady awansowania w grupie i w stopniu uwolnią całą tę procedurę od różnego rodzaju zjawisk od lat krytykowanych przez policjantów, czyniąc ją bardziej przejrzystą i transparentną. Propozycje kroczącego wzrostu uposażeń obejmą 67 tys. policjantów.

Propozycja resortu zakłada również odmrożenie i zwiększenie funduszu nagrodowego. Jeszcze w tym roku ma nastąpić uruchomienie środków na poziomie 5,4%, a w przyszłym roku fundusz nagród będzie większy o 2,7%, co oznacza, że kwota przypadająca na głowę policjanta wynosić będzie 1200 zł. Nie bez wpływu na zasobność wydatków osobowych będzie miała decyzja o zwiększeniu nominalnej liczby etatów w Policji o 6750. Póki te etaty nie będą zapełnione, środki z niepełnego zatrudnienia ułatwią sfinansowanie innych przedsięwzięć mających wpływ na wielkość uposażeń.

Najdalej do marca 2022 r. wejdą w życie zmiany przepisów emerytalnych w zakresie artykułu 15a. Szansę na wprowadzenie dalszych zmian w projekcie, Zarząd Główny upatruje na etapie prac w komisjach i podkomisjach sejmowych.

Zapewnienie warunków koniecznych do domknięcia starego Porozumienia, to dopiero połowa tego, co uzgodniono z wiceministrem, i co zdeterminuje dalsze działania Związku w zakresie poprawy warunków służby, urealnienia świadczeń o charakterze socjalnym, czy też zapewnia systemowego wzrostu uposażeń. Akceptując propozycje resortu, Zarząd Główny został zaproszony do udziału w pracach ministerialno-związkowych zespołów, które zajmą się opracowaniem rozwiązań potrzebnych do wyeliminowania najdotkliwszych problemów. Problemem, który Zarząd Główny NSZZ Policjantów chciałby rozwiązać już w roku 2023, i który zgodnie uznano za temat absolutnie priorytetowy, jest wprowadzenie systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, potocznie zwanego „progresywnym dodatkiem”. W odrębnej uchwale, Zarząd Główny zażądał od ministra, by wspólnie wypracowane rozwiązania w tym zakresie weszły w życie w roku 2023. Zarząd Główny nie wykluczył rozwiązań alternatywnych, uzależniających wzrost uposażenia od stażu służby, co pozwoliłoby docenić wszystkich tych, którzy osiągnęli 15 lat służby, a którzy dzisiaj czują się w tym względzie pokrzywdzeni. Przykładową alternatywą mogłoby być podwyższenie dodatku z tytułu wysługi lat, którego maksymalna wysokość wynosi dzisiaj 35% uposażenia zasadniczego. Jeden z pomysłów zakłada, że dodatek ten, po przekroczeniu progu 15 lat służby mógłby zacząć rosnąć o 2% za każdy kolejny rok, aż do 56% uposażenia zasadniczego, po osiągnięciu 35 lat służby. Przewaga takiego rozwiązania tkwi w tym, że nie jest on uzależniony od kar dyscyplinarnych i opinii przełożonych, które ujemnie wpływają na wysokość dodatków służbowych i funkcyjnych.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów