Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Członków NSZZ Policjantów województwa małopolskiego:

 1. Administratorem danych osobowych Członków NSZZ Policjantów Zarządu Wojewódzkiego Małopolska jest Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego , adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 , tel.: 12 615 75 76, e-mail: biur0@nszzp-malopolska.pl (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Członków NSZZ Policjantów województwa małopolskiego (dalej: „Związek”) dla potrzeb prowadzenia działalności związkowej na podstawie Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (dalej: „Statut”) oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o policji oraz ustawy o związkach zawodowych.
 3. Administrator przetwarzać będzie tylko te dane Członków Związku, które są niezbędne dla realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z przynależności do Związku a określonych w Statucie i obowiązujących przepisach prawa, w tym również dane konieczne dla potrącenia obowiązkowych składek członkowskich.
 4. Niepodanie niezbędnych danych osobowych wyklucza Członkostwo w Związku.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6, dane udostępnione Administratorowi przez Członków Związku będą ujawniane innym podmiotom wyłącznie na potrzeby realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przynależności do Związku. W przypadku złożenia przez Członka Związku wniosku o skorzystanie ze świadczeń Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej, dane w zakresie niezbędnym do skorzystania ze wskazanych świadczeń, zostaną przekazane temu Funduszowi. W przypadku opłacania przez Członka Związku składki na Fundusz Ochrony Prawnej Policjantów, dane w zakresie niezbędnym do opłacania składki i korzystania ze świadczeń Funduszu zostaną przekazane temu Funduszowi.
 6. Dane osobowe Członków Związku mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy obowiązujących przepisów prawa, jak również dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora, wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom systemów teleinformatycznych bądź podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne na rzecz Związku).
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub dłużej, gdy okaże się to konieczne dla dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami. Po ustaniu Członkostwa w Związku, dane osobowe byłego Członka będą przetwarzane przez czas określony w regulaminach Funduszy prowadzonych przez ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, w celu realizacji postanowień umownych.
 8. Członkom Związku przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Członkowi Związku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane udostępnione przez Członków Związku nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 11. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Członków Związku do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 12. Administrator może pozyskiwać dobrowolne zgody Członków Związku na przetwarzanie danych osobowych, które nie są niezbędne dla realizacji celów wymienionych w powyższej informacji, tj. w szczególności zgody na:

  a) udostępnienie Administratorowi danych kontaktowych Członka Związku (telefon, adres poczty elektronicznej), 

  b) przekazanie danych osobowych Członka Związku, byłego Członka Związku lub uposażonego  ubezpieczycielom, w związku z dobrowolnym uczestnictwem w ubezpieczeniach grupowych, 

  c) przekazanie danych osobowych Członka Związku Ośrodkowi Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów w Krakowie w celu realizacji szkoleń,d) przekazanie danych osobowych Członka Związku lub Byłego Członka Związku Funduszowi Ochrony Prawnej Policjantów woj. małopolskiego , w związku z  jego dobrowolnym uczestnictwem w Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów woj. małopolskiego,

  e) przekazanie danych osobowych Członka Związku lub Byłego Członka Związku Funduszowi Zapomóg i Pomocy Socjalnej   małopolskiego, w związku z  jego dobrowolnym uczestnictwem w Funduszu.

 13. Pozyskanie zgód, o których mowa w pkt 12 następować będzie na podstawie odrębnych oświadczeń złożonych dobrowolnie przez Członka Związku, z jednoczesnym poinformowaniem Członka Związku o zakresie i celu przetwarzania takich danych oraz przysługujących Członkowi Związku prawach.