10.09.2021 roku w Otrębusach pod Warszawą odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Odbyło się ono po nieuzasadnionej niczym przerwie trwającej od maja 2021 roku kiedy zniesiono restrykcyjne obostrzenia związane z COVID-19. W tym czasie w ocenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, kol. Rafał Jankowski nie zrobił nic, albo prawie nic w kwestii realizacji porozumienia ze stroną rządową z listopada 2018 roku.

Po obradach 10.09.2021 roku Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przekazało komunikat następującej treści:


„Całość obrad podporządkowano kwestii realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. w zakresie Programu Rozwoju na lata 2022 – 2025, z uwzględnieniem wzrostu uposażeń policjantów.

Uwzględniając panujące wśród policjantów nastroje, Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął decyzję, że jeśli propozycja, która zostanie przedstawiona na zaplanowanym na dzień 13 września 2021 r. spotkaniu z kierownictwem resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie spełni zobowiązań zawartych w Porozumieniu, Zarząd Główny NSZZ Policjantów przystąpi do akcji protestacyjnej.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił, że decyzja w tej sprawie zapadnie na kolejnym posiedzeniu, które zwołano na dzień po negocjacjach w MSWiA (14 września 2021 r.)”

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów


W treści komunikatu ani słowem nie wspomniano o złożeniu przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorza Gubałę   wniosku o wotum nieufności wobec Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego. Odczytując wniosek o wotum nieufności, Grzegorz Gubała wyraził utratę zaufania do Przewodniczącego Jankowskiego w wielu kwestiach w tym realizacji porozumienia z 2018 roku, a w szczególności:

  • brak zatwierdzenia przez Zarząd Główny decyzji o zakończeniu protestu w 2018 roku. Decyzja została podjęta jednoosobowo przez Przewodniczącego Rafała Jankowskiego,
  • brak stanowczych działań w celu wyegzekwowania od strony rządowej realizacji porozumienia z 2018 roku. Przeciągające się bezzasadnie i w nieskończoność rozmowy dotyczące art. 15a. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  • brak wzrostu uposażeń funkcjonariuszy w 2021 roku nie mniejszych niż w poprzednich latach,
  • po likwidacji części obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 od maja nie zwołano posiedzenia Zarządu Głównego w celu podjęcia działań w związku z brakiem realizacji porozumienia z 2018 roku,
  • całkowite lekceważenie, poniżanie szeregowych członków NSZZ P oraz wszystkich policjantów. Całkowita ignorancja i brak dialogu. Dodatkowo odpowiedzialność za obraźliwe komunikaty skierowane do policjantów na stronie Zarządu Głównego, FB i określanie ich mianem cyberprzestępców, trollami, botami…,
  • kilkukrotne zerwanie obrad Zarządu Głównego NSZZ Policjantów /decyzja jednoosobowa/,
  • brak głosowania wniosków prawidłowo złożonych np. pożyczka dla ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego,
  • wydatkowanie bez uchwały Zarządu Głównego NSZZ Policjantów środków finansowych/ przykład wylicytowanie płyty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za kwotę 25.000 zł /,
  • przyjęcie innej treści uchwały nr 151/7/2020 przez Zarząd Główny oraz zmiana jej treści podczas sporządzania dokumentu /BOA/

/fotokopia oryginału wniosku o wotum nieufności znajduje się do wglądu w siedzibie ZW NSZZ P woj. małopolskiego. Oryginał został przekazany kol. Rafałowi Jankowskiemu/

Pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów kol. Rafała Jankowskiego podpisało się sześciu przedstawicieli Zarządów Wojewódzkich: z Małopolski, Lubuskiego, Pomorskiego oraz przedstawiciel Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów CSP Legionowo. Tym samym wniosek przepadł i na jakiekolwiek zmiany jeszcze trochę poczekamy.