K O M U N I K A T

W dniu 16 września 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zgodnie oceniła, że zaproponowana w dniu 13 września 2021 r. przez MSWiA wysokość podwyżki w łącznej kwocie 714 zł (tj. łączna suma kwot podwyżek w latach 2022 – 2023 ze skutkiem przechodzącym na lata 2024-2025) nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy.

Podczas posiedzenia zgodnie ustalono, że:
1. Wysokość podwyżek w czasie obowiązywania nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2022 – 2025 powinna być nie niższa niż wdrożona w ramach poprzedniej ustawy modernizacyjnej (tj. nie niższa niż 1155 zł),
2. W związku z faktem, że wysokość środków finansowych na system uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych zaproponowana obecnie w kwocie 5 miliardów 666 milionów złotych jest niewystarczająca odpowiednie jej zwiększenie może się odbyć kosztem przeniesienia środków z inwestycji,
3. Rozdział środków przeznaczonych na podwyżki powinien w głównej mierze objąć stałe elementy uposażenia,
4. W przypadku waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej w latach 2023 – 2025 uposażenia w służbach mundurowych powinny być objęte takim samym wskaźnikiem waloryzacji,
5. Zaproponowane w dniu 14.09.2021 r. na spotkaniu Wiceministra SWiA Macieja Wąsika z ZG NSZZ Policjantów propozycje progresywnego dodatku służbowego oraz uwolnienia etatów czy zmiany w najniższych grupach uposażeń winny mieć odpowiednie zastosowanie w pozostałych służbach mundurowych resortów SWiA i Sprawiedliwości.
6. Pracownicy i Funkcjonariusze Służby Więziennej powinni być objęci tożsamymi rozwiązaniami jak wypracowane w MSWiA.

Uzgodniono, iż podczas spotkania w MSWiA w dniu 20.09.2021 r. Przewodniczący Związków Zawodowych tworzących FZZSM będą wspólnie prezentowali ustalenia zawarte podczas posiedzenia Rady FZZSM.

Przewodniczący Federacji ZZFSM