26 czerwca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W trakcie spotkania podjęto m.in. decyzje dotyczące programu naprawczego oraz dyskryminacji policjantów w woj. Łódzkim. Dla zainteresowanych poniżej znajduje się szczegółowy opis decyzji z posiedzenia.

1. Zarząd Główny NSZZ Policjantów przyjął opracowany wcześniej program naprawczy dla polskiej Policji.
Tuż po przekazaniu programu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceminister resortu zaproponował spotkanie przy udziale Komendanta Głównego Policji. W związku z powyższym Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski poinformował Ministerstwo, że zamierza udać się na spotkanie wraz z Wiceprzewodniczącym Andrzejem Szarym. Celem spotkania ma być ustalenie planu realizacji postulatów zawartych w programie naprawczym.

2. ZG NSZZ Policjantów objął ochroną prawną Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów województwa łódzkiego w związku z dyskryminującymi działaniami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie. Zarząd Główny zlecił także pełnomocnikowi procesowemu skierowanie zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa wobec wyżej wymienionych. Zawiadomienie dotyczy utrudniania działania organów Związku oraz dyskryminowanie z powodu zajmowanej funkcji w NSZZ Policjantów (ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku)

3. W związku z decyzją Komendanta Głównego Policji dotyczącą przeglądu postępowań dyscyplinarnych, administracyjnych oraz karnych prowadzonych wobec policjantów, ZG NSZZ Policjantów apeluje o niepodejmowanie pochopnych decyzji kadrowych, które często wiążą się z „upolitycznianiem” naszej formacji. Związek jednocześnie podkreśla, że nie godzi się na wpływanie Ministra i Wiceministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji na decyzje kierowników jednostek Policji. Działanie takie powoduje, iż funkcjonariusze służą pod ogromną presją, obawiając się, że nawet najdrobniejsze przewinienie może mieć niewspółmierne konsekwencje.

4. Przyjęto Rezolucję Kongresu Przewodniczących ZT NSZZ P/E w Ossie. ZG NSZZ Policjantów przyjął, że dokument określa ramowe kierunki działania Związku w interesie środowiska zawodowego.

5. Złożono wniosek do Komendanta Głównego dotyczący środków pochodzących z tzw. wakatów. Wzorem lat ubiegłych ZG NSZZ Policjantów oczekuje od Komendanta uruchomienia
środków na nagrody motywacyjne oraz wzrost dodatków służbowych dla policjantek i policjantów, których status materialny nie jest do pozazdroszczenia.

6. Ustalono zasady noszenia umundurowania przez osoby pełniące funkcje w NSZZ Policjantów oraz realizujące zadania statutowe – Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił zlecić Kancelarii Prawnej przygotowanie propozycji rozwiązania problemu braku jasnych przepisów w tej sprawie oraz niezrozumiałych decyzji niektórych kierowników jednostek Policji w kraju.

7. Postanowiono wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zakupu z budżetu Policji ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco (AC) na wszystkie pojazdy służbowe. Rozwiązaniem pośrednim, z punktu widzenia ważnego interesu policjantów, mogłoby być sfinansowanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej policjantów (OC) za szkody powstałe z winy nieumyślnej w powierzonych pojazdach służbowych, w ramach funkcjonujących pakietów ubezpieczeniowych.

8. Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił przeznaczyć na turnusy dla najuboższych rodzin związkowych środki na poziomie 60 000 zł. Ostateczne decyzje w sprawie wytypowania rodziny i miejsca turnusu podejmuje Zarząd Wojewódzki, Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów.

9. Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywrócenie rozwiązań z 2010 roku dotyczących mundurówki. Poprzednie rozwiązania były pozbawione elementów dyskryminujących wobec części funkcjonariuszy Policji ze względu na rodzaj wykonywanych zadań oraz funkcji w NSZZ Policjantów.

W trakcie posiedzenia wystosowano następujące petycje:

1. O wznowieniu postępowań dyscyplinarnych na korzyść obwinionych bez względu na czas, jaki upłynął od wydania ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego. Realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej – uchylenia art. 135r ust. 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1782).

2. O otrzymanie  zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w formie ryczałtu. Realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej art. 93. ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

3. Dotyczącą otrzymania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie na realnym poziomie zapewniających bezpieczne i higieniczne zasady pełnienia służby. Realizacja petycji wymaga zmiany prawnej w rozporządzeniu MSWiA w sprawie przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia z 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami.

4. Dotyczącą wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego oraz uzyskania prawa do urlopu wypoczynkowego po upływie każdego miesiąca służby. Realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej art. 83 ust. 4 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

5. Dotyczącą zlecenia Kancelarii Prawnej przygotowanie Petycji do Premier RP o wykreślenie z ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji art. 41 ust. 2 pkt 5 „Policjanta można zwolnić ze służby, gdy wymaga tego ważny interes służby”.

6. Dotycząca art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej tj. „Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do policjanta zwolnionego ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 1 pkt 3, jeżeli postępowanie karne zakończono prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa, albo przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego”.

Bartosz Izdebski