Właśnie zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2023 roku zmieniające rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków   do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Publikacja rozporządzenia to sukces Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który lobbował w ministerstwie za uatrakcyjnieniem i podniesieniem rangi służby dyżurnej.

  • 3. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadające im policyjne stopnie etatowe określone w tabeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w §1 pkt., w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od 1 dnia sierpnia 2023 r.

Wymieniony zapis sprawia, że dyżurni Komend Miejskich i Powiatowych Policji z automatu zostaną przeniesieni z 8 grupy zaszeregowania na wyższą 9 grupę. Z kolei dyżurni Komisariatów Policji z 6 grupy zaszeregowania na wyższą 7 grupę.

Zmiana ta będzie obowiązywała wstecznie od dnia 1 sierpnia 2023 roku, a dyżurni otrzymają wyrównanie swoich uposażeń.

Jest to połowiczny sukces związkowców, ponieważ mimo zgłaszanych uwag przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego o objęcie zmianami zastępców dyżurnych jak również objęcia służby dyżurnej dodatkami funkcyjnymi nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu.

Czy zmiana samych grup zaszeregowania służbie dyżurnej sprawi, że zdecydują się pozostać w mundurze ?

Tego nie wiemy, jednak na pewno jest to ukłon w stronę dyżurnych.

Co jednak z zastępcami, którzy przy brakach kadrowych często zastępują dyżurnych, a mimo to o nich całkowicie zapomniano ?

Załącznik:

  • https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000188301.pdf