Ośrodek Szkolenia przy NSZZP Policjantów zaprasza na kurs  – Instruktor Sztuk Walki

Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Instruktor sztuk walki prowadzi ćwiczenia, treningi i zajęcia instruktażowe w określonych sztukach walki lub ich specjalnościach o azjatyckim rodowodzie takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing ,przekazuje wiedzę o skutecznych technikach strategii i zasadach stylu określonej sztuki walki uczy skuteczności w walce realnej – w samoobronie. Kod zawodu 342309

Zapisy, terminy

Rozpoczęcie kursu listopad 2019 Czas trwania kursu- 180 h (120 h zajęć praktycznych i 60 h zajęć )
Koszt kursu 1499 PLN (koszt dla Policjantów i pracowników Policji 1399 PLN) Ilość miejsc ograniczona.
Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenerska (min. Wykładowcy AWF, koordynator trenerów kadry Narodowej w Boksie)

Wymagania

Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.
Istnieje możliwość wystawienia anglojęzycznej wkładki do legitymacji.

Uczestnikiem kursu może być osoba która:

1. ukończyła 18 lat;
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu)
4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu)
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta składanej pierwszego dnia kursu);
6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd.
7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu.

Kontakt

Szczegółowe informacje asp. Wojciech Szwagrzyk  tel. 514 487 791