Nie od dziś wiadomo, że funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa pracują ponad normę. Według szacunków MSWiA wskazanych w ocenie skutków regulacji, będącej załącznikiem do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz niektórych innych ustaw, mundurowi służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji wypracowali dotychczas blisko 12 milionów nadgodzin! To prawie 1,5 mln ośmiogodzinnych służb, za które nikt funkcjonariuszom dotychczas nie płacił, z wyjątkiem sytuacji odejścia na emeryturę.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rząd ma go przyjąć w II kw. tego roku.

Nowelizowane przepisy wprowadzą m. in. regulacje w zakresie rekompensaty pieniężnej w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby, w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku oraz od 1 lipca do 31 grudnia danego roku.

W zamian za czas służby przekraczający normę funkcjonariuszowi przysługiwać będzie w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze.

Rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby, za wyjątkiem strażaków dla których rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym.

W ocenie skutków regulacji – będącej załącznikiem do projektowanych przepisów – na potrzeby kalkulacji skutków finansowych wprowadzenia rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas pełnienia służby przyjęto, że mundurowi MSWiA wypracowali łącznie 11.951.800 nadgodzin, co daje aż 1.493.975 ośmiogodzinnych służb, za które nikt funkcjonariuszom dotychczas nie płacił, z wyjątkiem sytuacji odejścia na emeryturę.

Najwięcej nadgodzin według założeń do oceny skutków projektowanej regulacji wypracowała Państwowa Straż Pożarna – 7.182.100, dalej jest Policja – 4.295.100, Straż Graniczna – 406.500 i Służba Ochrony Państwa – 68.100.

Jak zauważył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, Andrzej Szary, projektowane przepisy nie zawierają jednak rozwiązania, o które wnosił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, a mianowicie rekompensaty finansowej za zaległe nadgodziny. Według projektu przedstawionego przez resort spraw wewnętrznych i administracji nadgodziny mają być rozliczone w formie czasu wolnego.

Również postulat Związku dotyczący 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego nadgodzin nie znalazł zrozumienia ze strony MSWiA.

NSZZ Policjantów zapewnia jednak, że podczas prac sejmowych nad projektowanymi przepisami będzie czynić starania, aby zarówno odpłatność za zaległe nadgodziny, jak i 3-miesięczny okres rozliczeniowy, zostały uwzględnione w interesie funkcjonariuszy.

 

źródło: http://nszzp.pl/