Podwyżki, których wysokość została określona w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018′, wchodzą w fazę pilnej realizacji. Dzięki ścisłej współpracy Ministra z NSZZ Policjantów rozpoczęto w expressowym tempie prace legislacyjne nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Poniżej pismo przewodnie MSWiA.

DB-W-078-43/2018

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r.

Pan

Rafał Jankowski

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów

W załączeniu przekazuję, do wiadomości, pismo z dnia 27 listopada br., znak: DB-W-0231- 116/2018, skierowane do Komendanta Głównego Policji w sprawie opracowania projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Dyrektor Departamentu Budżetu

Poniżej pismo MSWiA do Komendanta Głównego Policji

Departament Budżetu

DB-W-0231-116/2018

Warszawa, dnia 27 listopada 2018 r.

Pan

gen. insp. Jarosław Szymczyk

Komendant Główny Policji

Szanowny Panie Komendancie,

nawiązując do Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy resortu, informuję, że Minister SWiA wyraził zgodę na prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
W podpisanym Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r. jednym z ustaleń jest przyznanie funkcjonariuszom od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyżki uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł na etat (wraz  z nagrodą roczną), co oznacza podwyżkę uposażenia od 1 stycznia 2019 r. w kwocie 604 zł i wzrost nagrody rocznej w 2020 roku o 51 zł.
W ramach skutków finansowych podwyżki o 604 zł uwzględnione zostały środki podwyżki od 1 stycznia 2019 r. wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w przeciętnej kwocie 309 zł.
Stosownie do Porozumienia oraz dodatkowych ustaleń ze stroną związkową, wdrożenie indywidualnych podwyżek uposażeń powinno odbyć się poprzez podwyższenie w każdej grupie uposażenia zasadniczego o taką samą wielkość. Wzrost uposażenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost tzw. dodatku stażowego, którego skala wzrostu uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby.
W związku z powyższym proszę o określenie – w uzgodnieniu z NSZZ Policjantów – wielkości wzrostu uposażenia zasadniczego oraz pilne opracowanie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, zgodnie z ww. zasadą.
Przy czym należy ustalić taki wzrost, aby po sfinansowaniu wzrostu uposażenia zasadniczego oraz jego wzrostu z tytułu wysługi lat, łącznie została zaangażowana przeciętnie miesięcznie kwota w wysokości 604 zł na etat. A zatem niezbędne jest zabezpieczenie również środków na wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynikający z faktycznych indywidualnych wysług.
W celu ujęcia w ocenie skutków regulacji kwot na podwyżki informuję, że na ten cel przeznaczone będą środki na rok 2019, w części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz części 83 – Rezerwy celowe (poz. 69) w wysokości: ogółem 809.913 tys. zł (w tym Program Modernizacji „PM” 414.435 tys. zł), z tego: uposażenia (§4050) 749.747 tys. zł (w tym PM – 383.735 tys. zł) oraz wydatki relacjonowane do uposażeń 60.166 tys. zł (w tym PM – 30.700 tys. zł), z tego: inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§4060) kwota 20.255 tys. zł (w tym PM – 10.335 tys. zł), świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§4080) kwota 27.022 tys. zł (w tym PM – 13.788 tys. zł), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (odprawy, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz czas wolny – §4180) kwota 12.889 tys. zł (w tym PM – 6.577 tys. zł).
Ponadto w 2020 roku nastąpi wzrost wydatków z tytułu nagrody rocznej o kwotę 62.846 tys. zł (w tym PM – 31.965 tys. zł).
Stosownie do ustaleń, w ramach uzgodnień ze związkiem zawodowym zrzeszającym policjantów proszę, aby pismo przekazujące projekt zawierało kontrasygnatę przedstawiciela związku zawodowego.
Z uwagi na bardzo pilny charakter proszę o przesłanie ww. projektu wraz z uzasadnieniem oraz OSR do Departamentu Budżetu MSWiA w nieprzekraczalnych terminie do dnia 30 listopada br.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Budżetu