W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi szykanowania policjantów, którzy brali udział w ogólnopolskim proteście, a także wobec tych, którzy w tym czasie przebywali na zwolnieniu lekarskim 20 listopada br. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów opublikował oficjalne stanowisko. 

 


STANOWISKO
Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

w sprawie szykanowania policjantów uczestniczących w działaniach protestacyjnych
podejmowanych w ramach ogólnokrajowej akcji
protestacyjnej w dniach od 27 czerwca do 8 listopada 2018 r.

 

      Mając na uwadze zakaz dyskryminowania członków Związku wyrażony w art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1990 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, z 2018 r. poz. 1608) oraz deklaracje złożone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, z których wynika, że policjanci biorący czynny udział w działaniach protestacyjnych, jak również korzystający ze zwolnień lekarskich w ostatniej fazie protestu, nie poniosą żadnych ujemnych konsekwencji, Prezydium Zarządu Głównego NSZZ. Policjantów postanawia:

  1. przeciwstawić się działaniom przełożonych służbowych, którzy naruszyli bądź zamierzają naruszyć wymieniony zakaz, a także postępować wbrew deklaracjom złożonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji;
  2. zbadać każde udokumentowane doniesienie na temat jakiejkolwiek formy szykanowania policjantów w związku z ich osobistym udziałem w działaniach protestacyjnych;
  3. domagać się wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do przełożonych służbowych, którzy dopuszczą się represjonowania swoich podwładnych;
  4. zobowiązać Zarządy Wojewódzkie i Szkolne NSZZ Policjantów do współdziałania z właściwymi Komendantami Wojewódzkimi, Szkół Policji i Komendantem Stołecznym Policji w celu eliminowania wyżej opisanych zachowań;
  5. zobowiązać Zarządy Wojewódzkie i Szkolne NSZZ Policjantów do przekazywania Zarządowi Głównemu informacji na temat potwierdzonych przypadków szykanowania policjantów;
  6. współdziałać z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Policji w zakresie eliminowania przypadków szykanowania policjantów biorących udział w ogólnokrajowej akcji protestacyjnej

UZASADNIENIE

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nie ma żadnych wątpliwości, że dzięki Porozumieniu podpisanemu w dniu 8 listopada 2018 r. kryzys w Policji zostanie zażegnany w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a w nieco dalszej perspektywie, nastąpi znacząca poprawa sytuacji materialnej policjantów i ich rodzin. Już w styczniu 2020 roku, w wyniku realizacji Porozumienia, uposażenia policjantów w drugiej grupie zaszeregowania przekroczą 3,5 tys. zł. W konsekwencji tych zmian nastąpi poprawa warunków służby i podwyższenie sprawności Policji, co nie pozostanie bez wpływu ani na bezpieczeństwo, ani na oceny społeczne.

Prezydium Zarządu Głównego zdaje sobie sprawę, że Porozumienie nie byłoby tak korzystne bez ogromnego zaangażowania policjantów, bez ich determinacji i konsekwencji, z jaką angażowali się we wszystkie działania protestacyjne. Wykorzystanie autentycznej choroby tysięcy przemęczonych policjantów do celów protestacyjnych nie było sprzeczne z prawem i przez nikogo nie może być traktowane, jako działanie nielegalne. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek chciałby wykorzystać taki argument przeciwko policjantom niech się najpierw zastanowi co było przyczyną a co skutkiem kryzysu kadrowego w Policji i czy policjanci mieli jakąś inną, skuteczną alternatywę protestacyjną. Warto się zastanowić również nad tym, dlaczego protest musiał trwać aż tak długo i czy dobrego porozumienia nie można było podpisać wcześniej. Analizując czas protestu i korzyści wynikające z Porozumienia, podziękować należy wszystkim policjantom. I tym co angażowali się w działania protestacyjne, i tym co nieprzerwanie pełnili służbę. Jedni sprawili, że cel został osiągnięty, drudzy — że nie odbyło się to kosztem bezpieczeństwa naszych rodaków. Każdy spełnił swój obowiązek wzorowo. Każda inna ocena tej sytuacji będzie więc oceną pozbawioną uzasadnienia i oceną niesprawiedliwą. Niesprawiedliwe i bezsensowne będzie zatem szykanowanie policjantów za ich aktywność protestacyjną, ale równie niesprawiedliwe i bezsensowne będzie także piętnowanie policjantów za to, że w ostatniej fazie protestu pozostali na posterunku. Zdrowym rozsądkiem muszą się dziś wykazać zarówno przełożeni, jak i podwładni. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów gorąco o ta apeluje, ale również deklaruje, że zdrowego rozsądku będzie pilnować poprzez swoje działania. Nie możemy zapominać, że Porozumienie podpisane z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 8 listopada 2018 r., to dopiero początek drogi do odzyskania godności służby i budowy Policji na miarę wyzwań. Policji, która bez jedności i zgody pomiędzy funkcjonariuszami nie mogłaby realizować swoich zadań w taki sposób, w jaki oczekuje tego społeczeństwo.

Za Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów:

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Rafał Jankowski

W załączniku pismo w formacie PDF


załącznik: stanowisko Prezydium ws szykanowania policjantów biorących udział w proteście