Decyzja nr 67/VII/2018

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ, Policjantów

      Mając na uwadze treść Porozumienia podpisanego  z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wzrostu uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2019 r., Prezydium Zarządu Głównego NSZZ, Policjantów postanawia, że w uzgodnieniach dotyczących sposobu podziału środków przewidzianych na tę podwyżkę kierować się będzie zasadą egalitaryzmu. W związku z powyższym Prezydium wnioskować będzie o przeznaczenie całej kwoty na wzrost wielokrotności kwoty bazowej (tzw. mnożnika) w równej wysokości dla wszystkich grup zaszeregowania. Przyjęcie innego rozwiązania (np. przeznaczenie części środków na wzrost dodatków służbowych/funkcyjnych) w ocenie Prezydium byłoby mniej efektywne i mogłoby powodować, że niektórzy policjanci otrzymaliby znacznie mniejsze podwyżki ze względu na konsekwencje kar dyscyplinarnych czy też nawet niezakończonych postępowań dyscyplinarnych, co w praktyce zdarza się niestety dość często. Efektywność przeznaczenia całości środków na wzrost mnożnika wiąże się ze wzrostem dodatku z tytułu wysługi lat, który wynosi od 2 do 35 proc., pociągając za sobą automatyczny wzrost uposażenia zasadniczego wraz ze stażem służby. Żaden inny element uposażenia takiej konsekwencji za sobą nie pociąga. I chociaż policjanci z niższym stażem służby, którzy otrzymają nieco niższe podwyżki mogą uznać to rozwiązanie  za niesprawiedliwe,  muszą  mieć  świadomość, że staż służby im to zrekompensuje automatycznie.

                    Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Marek Osiejewski

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski 


Załącznik: Decyzja 67-VII-2018