Od 26 stycznia 2021 r. honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

W lutym 2021 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zwrócił się o opinię prawną do Kancelarii Adwokackiej reprezentowanej przez adw. dr Aleksandrę Cempurę w sprawie interpretacji zapisów ustawy o publicznej służbie krwi w kontekście art. 121b ust. 2 pkt 2, art. 121b ust. 5 pkt 6 i art. 121c ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasu służby policjantów z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1574).

Zgodnie z uzyskaną opinią prawną z dnia 23.03.2021 roku na tak postawione pytania:

1. Czy mając na uwadze art. 9 i 9a ustawy o publicznej służbie krwi, art. 121b ust. 2 pkt 2, art. 121b ust. 5 pkt 6 i art. 121c ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasu służby policjantów z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1574) – dzień, w którym policjant oddał honorowo krew oraz dzień następny (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, które nie wchodzą w wymiar czasu służby), a fakt ten został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, należy traktować jako czas usprawiedliwionej nieobecności w służbie, a co za tym idzie wymiar czasu służby tego policjanta w okresie rozliczeniowym określonym w ustawie ulega zmniejszeniu o ten czas?

2. Czy, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, powyższe uregulowania mają zastosowanie do policjanta, który oddał honorowo krew w dniu wolnym od służby (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, które nie wchodzą w wymiar czasu służby) oraz do dnia następnego po oddaniu krwi (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, które nie wchodzą w wymiar czasu służby) tzn. czy te dni należy traktować jako czas usprawiedliwionej nieobecności w służbie, a co za tym idzie wymiar czasu służby tego policjanta w okresie rozliczeniowym określonym w ustawie ulega zmniejszeniu o ten czas?

otrzymaliśmy następującą opinię prawną :

Dzień, w którym policjant oddał honorowo krew oraz dzień następny (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, które nie wchodzą w wymiar czasu służby), który to fakt potwierdzony został zaświadczeniem wydanym przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, należy traktować jako czas usprawiedliwionej nieobecności w służbie, a co za tym idzie wymiar czasu służby tego policjanta w okresie rozliczeniowym określonym w ustawie ulega zmniejszeniu o ten czas” należy wskazać, że zestawienie powyższych przepisów nie pozostawia wątpliwości, że funkcjonariuszowi Policji oddającemu honorowo krew co do zasady przysługuje zwolnienie od zajęć służbowych (nieobecność na służbie z powodu donacji powinna być uznana za usprawiedliwioną). Do skorzystania z tego uprawnienia konieczne jest przedstawienie właściwemu przełożonemu zaświadczenia jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w terminie 7 dni od jego otrzymania (art. 121d ust. 3 ustawy o Policji). Policjantowi za okres zwolnienia od zajęć służbowych z powodu oddania krwi lub jej składników lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi przysługuje prawo do 100% uposażenia (art. 121b ust. 5 o Policji). Wymiar czasu służby tego policjanta ulega zmniejszeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności policjanta na służbie w okresie rozliczeniowym określonym przez ustawę o Policji.

Wskazać należy, że stosownie do § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 131 poz. 1471, z późn. zm.) wymiar czasu służby ulega zmniejszeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności policjanta na służbie w okresie rozliczeniowym określonym przez ustawę o Policji. W konsekwencji usprawiedliwienie przez policjanta nieobecności w dniu, w którym powinien świadczyć służbę 12-godzinną, skutkuje zmniejszeniem jego wymiaru czasu służby w danym okresie rozliczeniowym o 12 godzin. W przypadku przebywania przez policjanta na zwolnieniu lekarskim wymiar czasu służby ulegnie zmniejszeniu o 8 godzin, bowiem skoro uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim stanowi 1/30 uposażenia, o którym mowa w art. 121b., to, każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w służbie winien być traktowany jako 8 godzinny dzień służby i w takim wymiarze mieć wpływ na zmniejszenie grafiku.

W odniesieniu do drugiego pytania wskazać należy, że jeśli policjant oddaje krew w dniu wolnym od służby to w tym dniu wymiar czasu pracy również ulega zmniejszeniu. Wynika to z faktu ustalenia uposażenia w wymiarze 1/30 za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w służbie bez względu na fakt czy zgodnie z grafikiem policjant miał pełnić służbę czy też nie. Także w tym przypadku przebywanie przez policjanta na zwolnieniu lekarskim będzie miało wpływ na wymiar czasu służby, który ulegnie zmniejszeniu o 8 godzin, bowiem skoro uposażenie za jeden dzień przebywania na zwolnieniu lekarskim stanowi 1/30 uposażenia, o którym mowa w art. 121b., to, każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w służbie winien być traktowany jako 8 godzinny dzień służby i w takim wymiarze mieć wpływ na zmniejszenie grafiku.

Opinia prawna – tutaj