1 marca 2018 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podpisał wspólne porozumienie z  Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą. Zarząd reprezentowali: Przewodniczący kom. Grzegorz Gubała, Wiceprzewodniczący asp.szt. Andrzej Mruczek, asp. szt. Konrad Nowaczek, asp. Paweł Tekliński – Cichy.

Porozumienie reguluje zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Komendantem i Wojewódzką Organizacją Związkową Policjantów a w szczególności:

1) interesów zawodowych, socjalnych, kulturalnych oraz edukacyjnych policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin, a także członków rodzin, którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego policjanta;

2) promowania wśród policjantów wzorowych postaw w służbie, poza nią oraz w pracy społecznej;

3) prowadzenia przez NSZZ Policjantów województwa małopolskiego innej działalności mającej na celu dobro służby, policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin;

4) organizacji zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko zawodowe;

5) udziału przedstawicieli NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w pracach komisji lub zespołów w sprawach:

   a) określania stopnia warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia policjantów,

   b) bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz medycyny służby,

   c) udzielania zapomóg policjantom, emerytom i rencistom policyjnym oraz ich rodzinom,

   d) zasad podziału środków finansowych na awanse, podwyższanie dodatków funkcyjnych i służbowych lub na nagrody pieniężne,

   e) Funduszu Prewencyjnego PZU i WARTA ,

   f) wypadków w służbie,

   g) Funduszu Ochrony Prawnej (FOPP),

   h) podziału turnusów profilaktycznych i rehabilitacyjnych,

   i) przydziału lokali służbowych,

   j) opiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych.

Porozumienie nawiązuje także do zasad współpracy przewodniczących zarządów terenowych NSZZ Policjantów z komendantami miejskimi i powiatowymi Policji woj. małopolskiego.

tekst źródłowy: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/porozumienie-pomiedzy-komendantem-wojewodzkim-policji-w-krakowie-i-zarzadem-wojewodzkim-nszz