Ukazał się Dziennik Ustaw 2020 poz.2091 w którym znalazło się Rozporządzenie Rady Ministrów

z 26 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje… patrz załącznik.