11 maja 2023 roku obchodzimy 33. rocznicę powołania NSZZ Policjantów (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów) – organizacji zrzeszającej policjantów w Polsce. To ważne wydarzenie, które przypomina nam o sile jedności zawodowej oraz nieustannej walce o prawa i godność funkcjonariuszy.

NSZZ Policjantów zostało założone w 1990 roku, w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Powstanie związku było odpowiedzią na potrzebę ochrony interesów zawodowych policjantów, zapewnienie im godziwych warunków pracy i zapewnienie pełnej niezależności w wykonywaniu obowiązków służbowych.

W ciągu 33 lat działalności NSZZ Policjantów stawało się coraz silniejsze, a liczba członków związku dynamicznie wzrastała. Związek stał się jednym z największych i najbardziej wpływowych organizacji zrzeszających policjantów w kraju. Jego celem zawsze było i jest dążenie do zapewnienia lepszych warunków pracy i życia dla funkcjonariuszy, a także reprezentowanie ich interesów wobec władz publicznych.

Jednym z najważniejszych osiągnięć NSZZ Policjantów było uzyskanie samodzielności zawodowej dla funkcjonariuszy policji. Dzięki temu, związek może skutecznie działać na rzecz poprawy standardów pracy i wynagrodzeń, jak również bronić praw policjantów w sytuacjach konfliktowych. Walka o godne zarobki, godne warunki pracy, a także podniesienie prestiżu zawodu stały się priorytetami NSZZ Policjantów.

W trakcie swojej działalności NSZZ Policjantów prowadził liczne akcje protestacyjne, strajki ostrzegawcze i rozmowy z władzami państwowymi w celu osiągnięcia postulatów. Związek angażuje się również w działalność legislacyjną, starając się wpływać na kształtowanie prawa dotyczącego Policji i jej funkcjonariuszy.