Policjant ubiegał się o dodatkowy urlop za pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał jednak, że przebywanie na powietrzu i narażenie na smog w okresach zimowych, nie jest wystarczającym uzasadnieniem. Szczególnie, że zachowano półroczną przerwę w ekspozycji na czynnik szkodliwy – informuje portal Prawo.pl w artykule zatytułowanym: “WSA: Policjant bez dodatkowego urlopu za służbę w smogu”.

Grupa funkcjonariuszy wydziału prewencji komendy miejskiej wystąpiła o udzielenie płatnego urlopu dodatkowego w wymiarze 13 dni z uwagi na pełnienie służby w latach 2017 i 2018 w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Policjanci wskazywali, że byli narażeni na działanie substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, które występowały w powietrzu, w mieście gdzie pełnili służbę.

Komendant powołał komisję, w której skład weszli przedstawiciele służby bhp, służby medycyny pracy oraz związku zawodowego policjantów. Organ ten uznał jednak, że nie podstaw do przyznania dodatkowego urlopu, więc taki też rozkaz personalny został wydany przez komendanta. Jeden z policjantów wniósł odwołanie, ale komendant wojewódzki utrzymał w mocy sporne rozstrzygnięcie. W świetle powyższego, policjant złożył skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że nie było przesłanek do przyznania policjantowi urlopu dodatkowego w związku z pracą w warunkach narażenia na działanie substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Wynikało to wprost z uzasadnienia raportu komisji, w którym wskazano, że pracę w narażeniu wykonywano w okresie I i IV kwartału danego roku, czyli przez 6 z 12 miesięcy. Oznacza to, że zachowano półroczną przerwę w ekspozycji na czynnik szkodliwy. Sąd wskazał, że już ta okoliczność wykluczała nabycie prawa do dodatkowego urlopu na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów.

Dlatego też sąd uznał, że służba w patrolu interwencyjnym nie była wykonywana w warunkach narażenia na działanie substancji szkodliwej. Natomiast fakt przebywania na powietrzu i narażenie na smog w okresach zimowych, nie było uzasadnieniem dla przyznania dodatkowego urlopu. Wymagana jest bowiem ekspozycja na działanie substancji szkodliwej o określonym stężeniu i w określonym czasie. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę.

źródło: nszzp.pl