Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został potwierdzony 04 marca 2020r. Każdy następny dzień to tylko potwierdzenia kolejnych zakażeń Covid -19 i dostosowywanie życia do zmieniającego się zagrożenia epidemiologicznego. Wraz ze wzrostem zachorowań i rosnącą świadomością zagrożenia rządzący wprowadzili wiele obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Czy jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności ? Pewnie niebawem się przekonamy…

Ekspresowe dostosowanie sposobu pracy ZW NSZZ Policjantów do panujących warunków wywołanych epidemią.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich interesantów Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz w pełni świadomi odpowiedzialności za ciągłość pracy zarządu już od 12 marca 2020r  podjęto wiele decyzji dotyczących zmian w zakresie funkcjonowania ZW NSZZP woj. małopolskiego, Sekretariatu ZW NSZZP woj. małopolskiego i Ośrodka Szkolenia działającego przy ZW NSZZP woj. małopolskiego. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego wraz z Sekretariatem i obsługą ubezpieczeń pracuje cały czas jednak zgodnie z wytycznymi GIS i Rady Ministrów wszystkie czynności wykonywane są w reżimie sanitarnym z zachowaniem wprowadzonych przepisów, zasad w obliczu pandemii koronawirusa. W sposób całkowity wyeliminowano bezpośrednie  kontakty z interesantami, jeżeli już dochodzi do takich (w sytuacjach kiedy są konieczne) to są one realizowane z zachowaniem bezpiecznej odległości. Od tego dnia przyjmowanie wszystkich dokumentów odbywa się z wykorzystaniem dwóch skrzynek pocztowych zamontowanych na ogrodzeniu bezpośrednio przy Sekretariacie i ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Dodatkowo na wszystkich drzwiach prowadzących do pomieszczeń NSZZP woj. małopolskiego została zamieszczona informacja z instrukcją postępowania w sytuacji załatwiania wszelkich spraw. Wszyscy petenci, członkowie związku przy załatwianiu spraw korzystają oczywiście z całodobowego, siedem dni w tygodniu kontaktu telefonicznego, i z drogi mailowej. Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. małopolskiego w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka Szkolenia dr Janem Rysiem podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich szkoleń i kursów oraz całkowitym zawieszeniu pracy ośrodka i jego pracowników. W obliczu trwającej trudnej sytuacji i wprowadzonym ograniczeniom ZW NSZZP woj. małopolskiego musiał się zmierzyć z zawarciem i fizycznym przyjęciem ponad 3000, słownie: trzy tysiące polis ubezpieczeniowych w zakresie OC funkcjonariuszy i pracowników Policji z całego woj. małopolskiego. Operacja ta była spowodowana stanowiskiem dotychczasowego ubezpieczyciela Gothaer – Wiener, który jednostronnie wypowiedział dotychczasową umowę proponując nowe, znacząco wyższe stawki ubezpieczenia, na które biorąc pod uwagę dobro związkowców, osób ubezpieczonych, ich interes ekonomiczny ZW NSZZP nie wyraził zgody. Podjęto negocjacje z nowym ubezpieczycielem oraz skorzystano z oferty dotychczasowej, która była znacząco tańsza od tej zaproponowanej przez   w/w ubezpieczyciela. Przeprowadzenie z pełnym profesjonalizmem i z sukcesem takiej operacji w obecnych warunkach potencjalnego zagrożenia, narzuconych przepisów, wielu ograniczeń było dużym wyzwaniem. W tym miejscu trzeba podkreślić wielki wkład i zaangażowanie pracowników odpowiedzialnych za koordynację ubezpieczeń w naszym województwie oraz poszczególnych Przewodniczących, Członków Zarządów Terenowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego, którzy wnieśli w tą operację wiele pracy, zaangażowania i w wielu przypadkach poświęcili swój prywatny czas. Za to wszystko należą się im wyrazy szczególnego uznania i wielkie podziękowania.

Trzeba mieć świadomość, że cały czas w tym trudnym okresie  realizowane są wszystkie inne zadania. Wykonywane są w pełnym zakresie czynności związane z opieką prawną funkcjonariuszy Policji, postępowaniami dyscyplinarnymi, wyjaśniającymi, karnymi,  funkcjonowaniem komisji: socjalnych, Funduszu Ochrony Prawnej, komisji prewencyjnej PZU/WARTA, KKOP przy KWP w Krakowie, BHP, mieszkaniowej, obsługą programu T-Mobile, ubezpieczenia życiowe, zdrowotne, OC, zabezpieczenie ubezpieczeniowe emerytów, kierowanie funkcjonariuszy na turnusy rehabilitacyjne. Po negocjacjach został wprowadzony system ubezpieczeń zapewniających ochronę w sytuacji zakażenia koronawirusem. Wielokrotnie interweniowano do strony służbowej w przypadku uzyskania informacji
o jakichkolwiek nieprawidłowościach w służbie i przestrzeganiu przepisów BHP.

Od 14.03.2020 r. Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Grzegorz Gubała został wyznaczony na koordynatora woj. małopolskiego w kontaktach ze sztabem kryzysowym utworzonym przy Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów w Warszawie. Zadaniem sztabu kryzysowego jest między współdziałanie NSZZ Policjantów ze stroną służbową w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom Policji w tym trudnym okresie epidemii.

Pomoc najbardziej dotkniętym skutkami epidemii

Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Co-2 rozpoczęto akcję:„KAŻDA PORA JEST DOBRA NA POMOC DLA SENIORA”. Do akcji włączył się p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster z równoczesnym zapewnieniem, że w ramach swoich uprawnień i możliwości przekaże pełne wsparcie i pomoc w jej organizację i przebieg. Akcja ta skierowana jest przede wszystkim do byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu małopolskiego, którzy obecnie są emerytami i rencistami. Celem akcji jest m.in. pomoc w zrobieniu zakupów i dostarczeniu ich do miejsc zamieszkania osób potrzebujących pomocy w tych trudnych dniach, kiedy z uwagi na ich własne bezpieczeństwo nie powinny opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Z pomocy świadczonej przez związkowców, funkcjonariuszy i pracowników Policji mogą korzystać emeryci i renciści policyjni mieszkający na terenie Małopolski, w wieku 60+, oraz osoby młodsze, które są obciążone innymi chorobami lub są po przebytym leczeniu ciężkich chorób, które zwiększają ryzyko zakażenia, jak również ciężkiego przebiegu ewentualnej terapii po zachorowaniu na koronawirusa.

W tym samym czasie tj. 19.03.2020r Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Krakowie podjął decyzję o uruchomieniu specjalnych środków finansowych z funduszu socjalnego na pomoc osobom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest złożenie do właściwej organizacji związkowej  wniosku, z wykazaniem, że sytuacja związana z koronawirusem miała bezpośredni wpływ na poważne obniżenie kondycji ekonomicznej Wnioskodawcy lub jego najbliższej Rodziny.  Pierwsze złożone wnioski, które się już pojawiły są rozpatrywane przez Komisję Socjalną ZW NSZZP woj. małopolskiego, a przyznane bezzwrotne zapomogi zasilą budżety najbardziej potrzebujących związkowców.

23 marca 2020 r. odbyła się telekonferencja Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, udział w niej wziął Przewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego Grzegorz Gubała. W jej trakcie zostały przekazane kluczowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa jaka obecnie ma miejsce w naszym kraju i funkcjonowania Policji w tych trudnych czasach. Dodatkowo poruszono tematy związkowe związane z codzienną służbą i problemami z jakimi mamy do czynienia. Poruszono też kwestie wypłaty tegorocznych podwyżek uposażeń, wypłaty nagrody rocznej i ekwiwalentu za umundurowanie.

Działalność Zarządów Terenowych w czasie zagrożenia SARS – CoV -2

Przy wsparciu ZW NSZZ Policjantów ogromnym zaangażowaniem w walce z koronawirusem wykazują się poszczególne Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Na bieżąco monitorują sytuacje w poszczególnych jednostkach Policji garnizonu małopolskiego i w ramach swoich kompetencji działają na rzecz policjantów oraz innych grup zawodowych skierowanych do walki ze skutkami epidemii. Uczestniczą w akcjach społecznych wspierających służbę zdrowia. Pozyskują środki ochrony osobistej dla policjantów, pracowników Policji w postaci maseczek, przyłbic ochronnych oraz środków dezynfekujących. Zakupili generatory ozonu, pozwalające na dezynfekcję układów klimatyzacji w pomieszczeniach i pojazdach służbowych. Służą pomocą organizacjom i stowarzyszeniom w akcjach charytatywnych wspierając je również finansowo w walce z epidemią. Dobitnym tego przykładem jest chociażby : uczestnictwo policjantów i związkowców w zbiórce na zakup respiratora dla nowotarskiego szpitala, zakup niezbędnych półfabrykatów do produkcji maseczek dla małopolskich wolontariuszy, wsparcie  Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka działającego przy Centrum Onkologii w Krakowie poprzez transport gotowych środków ochrony do szpitali, hospicjów, aptek.

Internetowy hejt skierowany w policjantów

W ostatnim czasie zaczęły do nas napływać informacje o pojawiającym się hejcie skierowanym na Policję i jej funkcjonariuszy. Zapewniamy, że NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nie zostawi tego obojętnie, w każdym możliwym przypadku zostaną skierowane zawiadomienia o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa i sprawy będą wyjaśniane, tak aby każdy funkcjonariusz mógł czuć się bezpiecznie i by miał zapewnione odpowiednie warunki służby z równoczesnym zapewnieniem ochrony prawnej.

zdjęcia: Paweł Wodnicki/KMP Kraków/własne