NSZZ Policjantów i PZU Życie SA proponuje Państwu jako uzupełnienie obecnego programu Policja 2015,  dodatkowe ubezpieczenie COVID 19 dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.

Nasza oferta proponowana jest w służbach mundurowych z minimalną liczbą osób przystępujących do ubezpieczenia wynoszącą 30 ubezpieczonych osób w garnizonie małopolskim. Dla osób przystępujących od czerwca 2020 r., które pozostają w stosunku prawnym z ubezpieczającym, nie stosuje się karencji określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeśli do dnia 15.05.2020r akces przystąpienia do ubezpieczenia – polisy złoży minimum 30 osób z garnizonu małopolskiego, to wdrożona zostanie procedura zawarcia umowy.

W   ofercie przyjęliśmy następujące definicje dotyczące COVID-19:

Covid-19 – choroba infekcyjna o przebiegu ostrym, spowodowana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powodująca objawy ogólnoustrojowe oraz w układzie oddechowym. Warunkiem stwierdzenia wystąpienia choroby jest potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 w teście diagnostycznym (rRT-PCR)

Śmierć w wyniku Covid-19 – śmierć, której przyczyną bezpośrednią albo wyjściową (pierwotną) była choroba Covid-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu.

Zgodnie z powyższą definicją wypłacimy świadczenie z tytułu śmierci w wyniku COVID-19, w przypadkach w których w karcie zgonu będzie podany wirus niezależnie czy jest wskazany jako przyczyna pierwotna, czy bezpośrednia.

Wprowadzimy specjalną deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia. W deklaracji znajdą Państwo specjalne oświadczenie:

„W dniu podpisania deklaracji nie przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie jestem pozytywnie zdiagnozowany/zdiagnozowana na obecność wirusa SARS-CoV-2”

W stosunku do przedstawionych OWU oferta uwzględnia następujące odstępstwa:

1. Brak możliwości przystępowania do ubezpieczenia osób, które na dzień podpisania deklaracji zostały pozytywnie zdiagnozowane na obecność koronawirusa.

2. Zapis na dedykowanej deklaracji: „W dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, nie jestem pozytywnie zdiagnozowany na obecność wirusa SARS-CoV-2

3. Zmiana definicji ubezpieczonego –

„Ubezpieczony – osoba pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym.”

W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania zapisy odnoszące się do ubezpieczonych bliskich.

4. Nie ma górnej granicy wieku uprawniającej do podpisania deklaracji przystąpienia oraz końca odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych ze względu na ukończenie przez nich określonego wieku.

5. Brak wyłączenia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia pracowników, przebywających w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub uznanych za niezdolne do pracy lub służby, o ile na dzień podpisania deklaracji nie przebywają na zwolnieniu lekarskim lub nie są zarażeni koronawirusem.

6. W każdym przypadku, w którym w umowie dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym mowa jest o krwotoku śródmózgowym, stosuje się określenie udar, który oznacza: nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi.

Ogólne warunki ubezpieczenia, zakres dodatkowego ubezpieczenia, miesięczną składkę, wysokość świadczeń, polisy do wypełnienia znajdziesz – tutaj

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z ZW NSZZ Policjantów woj.małopolskiego:

tel: 12 615 75 79, telefon resortowy 83-57579 lub 532-515-936 lub 539-732-990 – specjaliści d/s ubezpieczeń

tel.: 12 615 75 76, telefon resortowy 83-57576 – Sekretariat 
tel: 12 615 75 75, telefon resortowy 83-57575 – Przewodniczący
Fax : 12 615 75 77, resortowy 83-57577