W dniu 10 października 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.małopolskiego Przewodniczący Grzegorz Gubała oraz W-ce Przewodniczący Andrzej Mruczek.

Zgodnie z przedstawionym i przyjętym porządkiem obrad, omówiono następujące sprawy:

  • Przygotowanie zmian w statucie NSZZ Policjantów w związku z aktualną sytuacją prawną i nowymi zapisami ustawy o Policji. Przyjęto harmonogram działań komisji statutowej oraz terminy zgłaszania propozycji zmian w statucie, ich opracowania i oceny prawnej. Wstępnie określono również datę 30 kwietnia, jako termin organizacji „Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów”.
  • Zarząd podjął uchwałę o zwróceniu się ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego na niezgodność z zapisami Konstytucji artykułu 67, ust. 6 ustawy o Policji dotyczącego ograniczenia biernego prawa wyborczego członkom związku pełniącym wskazane w przepisie stanowiska służbowe.
  • Omówiono sprawę reprezentatywności związków zawodowych wobec pracodawcy w świetle obowiązującej Ustawy o związkach zawodowych. Ustalono, że zostanie zamówiona opinia prawna w tym przedmiocie i przekazana Zarządom Wojewódzkim i Szkolnym oraz stronie służbowej. Opinia będzie pomocna w ocenie reprezentatywności hipotetycznie mogących powstać w naszej formacji innych związków zawodowych.
  • Zarząd przyjął także informację Prezydium o aktualnych wystąpieniach z wnioskami o zmiany legislacyjne zarówno do Komendanta Głównego, Ministra Spraw Wewnętrznych, jak również Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Najistotniejsze z nich dotyczą problemu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, realizacji zapisów porozumienia z listopada 2018 roku, art. 15a, podwyżek uposażeń.
  • Zarząd Główny zajął się konfrontacyjnym podejściem szefostwa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w stosunku do Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów w Legionowie.
  • Podjęto sprawę miernika z „Planu działalności Komendanta Głównego Policji na 2019 rok ” dotyczącego ruchu drogowego (miernik nr 14) – Postanowiono, że właściwym jest zorganizowanie spotkania funkcjonariuszy WRD z całego kraju z KGP.
  • W związku z tragiczną sytuacją miejsc pamięci po poległych policjantach Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił podjąć niezbędne działania, w tym przeprowadzić publiczną zbiórkę pieniędzy, na renowację kościoła w Twerze pozwalającą na dalsze jego funkcjonowanie oraz ocalenie od zapomnienia mogiły Polskich Policjantów na cmentarzu w Stołpcach.
  • Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął Uchwałę nr 145/VII/2019, w której postanowił wystąpić do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka o uruchomienie funduszu z modernizacji i rezerwy celowej na fundusz nagrodowy za III kwartał 2019 roku.

źródło: Biuro Prasowe ZG NSZZP