Z nieoficjalnych informacji podanych przez OCHRONA24.info wynika, że policjanci którzy osiągnęli 25 lat służby i nadal chcą pozostać w formacji będą mogli otrzymać przedemerytalną nagrodę motywacyjną. Będzie ona wyrazem uznania dla najbardziej doświadczonych mundurowych.

Warunki wyróżnienia

 • osiągnięcie 25-letniego stażu służby w Policji, do którego zalicza się również okresy uznawane za równorzędne ze służbą w Policji, w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 • pełnienie służby w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności;
 • wzorowe wykonywanie obowiązków;
 • przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie;
 • uzyskiwanie znaczących wyników w służbie.

Kto może wystąpić o przydzielenie nagrody?

 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcy, Komendantowi CBŚP i jego zastępcy, Komendantowi BSWP i jego zastępcy, Komendantowi-Rektorowi, Zastępcy Komendanta-Prorektora i kanclerzowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dyrektorowi instytutu badawczego i jego zastępcy;
 • Komendant Główny Policji – komendantowi wojewódzkiemu Policji i jego zastępcy, Komendantowi Stołecznemu Policji i jego zastępcy, komendantowi szkoły policyjnej i jego zastępcy, dowódcy BOA i jego zastępcy, policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w Komendzie Głównej Policji w BOA oraz w instytucje badawczym lub pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy oraz z wyłączeniem swoich zastępców;
 • Komendant CBŚP – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w CBŚP albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
 • Komendant BSWP – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w BSWP albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;
 • komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji – komendantowi powiatowemu, miejskiemu i rejonowemu Policji oraz ich zastępcom, komendantowi komisariatu Policji oraz jego zastępcom, policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendzie powiatowej, miejskiej albo rejonowej Policji, w komisariacie Policji, w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, w komisariacie specjalistycznym Policji, w ośrodku szkolenia Policji lub pozostającemu w jego dyspozycji albo w dyspozycji komendanta powiatowego, miejskiego albo rejonowego Policji, z wyłączeniem swoich zastępców;
 • Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta-Prorektora i kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • komendant szkoły policyjnej – policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku służbowym w szkole policyjnej albo pozostającemu w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców.

Przyznanie nagrody nadawane będzie w formie rozkazu personalnego, a jej wysokość wynosić będzie 50% hipotetycznej emerytury przysługującej policjantowi. Warunki niezbędne do jej przyznania muszą zostać udokumentowane w formie pisemnej. Na przyznanie nagrody nie mogą liczyć funkcjonariusze wobec których wszczęte zostało postępowanie karne bądź dyscyplinarne, aż do jego zakończenia, ukarani karą dyscyplinarną, przed jej zatarciem i skazani wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Według założeń projektu ustawy nagroda motywacyjna wypłacana będzie w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano rozkaz personalny o przyznaniu nagrody. Nagroda ta jednak nie będzie wypłacana za miesiąc kalendarzowy, w którym policjant nie wykonywał zadań służbowych przez okres dłuższy niż 14 dni w danym miesiącu. Do okresu tego nie wlicza się okresu korzystania z urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz czasu wolnego od służby.

Prawo do wypłaty “przedemerytalnego dodatku” ustanie w miesiącu, w którym policjant przestanie spełniać warunki niezbędne do przyznania przedemerytalnej nagrody motywacyjnej lub z chwilą rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby lub jego śmiercią. Nagroda za ten miesiąc nie będzie wypłacana.

Zgodnie z założeniami Porozumienia, rozwiązania prawne dotyczące dodatku dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, wejdą w życie nie później, aniżeli od 1 stycznia 2021 roku.

Źródło: https://ochrona24.info/17824,policjanci-moga-liczyc-na-nagrode-motywacyjna/