W dniach 6 – 7 września 2018 r. pod Poznaniem odbyło się posiedzenie poświęcone problemom występującym w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji oraz formom protestu, jakie podejmą policjanci z tych jednostek w ramach ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów ze wszystkich OPP i SPPP w kraju a także członkowie Zespołu powołanego przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów ds. OPP i SPPP.

Gośćmi związkowców z oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji byli przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski i Andrzej Szary. Kolejny raz z zaproszenia nie skorzystał Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk, chociaż to on jest adresatem wniosku, z jakim Zespół ds. OPP i SPPP wystąpił jeszcze w ubiegłego roku. Na spotkaniu nie pojawił się absolutnie nikt, kto mógłby reprezentować Pana Komendanta, co odebrano jako przejaw lekceważenia policjantów z oddziałów prewencji i problemów, z którymi muszą się niepotrzebnie zmagać.

Nawiązując do pisemnej deklaracji, że Pan Komendant Główny Policji weźmie udział w takim spotkaniu, jeżeli tylko zostanie uzgodniony z nim termin, postanowiono w trybie pilnym zwrócić się do Pana Komendanta o to, aby do końca września osobiście wyznaczył odpowiadający mu termin i wskazał miejsce, gdzie spotkanie ma się odbyć.

Przypomnijmy, że wniosek skierowany do Komenda Głównego Policji w październiku ubiegłego roku dotyczył wypracowania wspólnych założeń do nowelizacji rozporządzenia MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Wspólna inicjatywa, która – jak pamiętamy – uzyskała rekomendację absolutnie wszystkich dowódców OPP i SPPP miałaby polegać na włączeniu funkcjonariuszy tych jednostek do grona podmiotów uprawnionych do otrzymywania dodatku specjalnego. Wpłynęłoby to na zmniejszenie liczby policjantów ubiegających się o przeniesienie, czyli na zatrzymanie kapitału doświadczenia decydującego o sprawności oddziałów prewencji. We wniosku do Komendanta Głównego Policji, ale również w rozmowach z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Janem Lachem, członkowie Zespołu ds. OPP i SPPP udowadniali, że takie rozwiązanie byłoby efektywniejsze i przede wszystkim tańsze niż nieustanne, kosztowne szkolenia policjantów, którzy i tak za chwilę przeniosą się do innych jednostek. Uczestnicy posiedzenia doszli do wniosku, że w tym kontekście nawet takie przedsięwzięcia szkoleniowe, jak „Garda” nabrałoby większego sensu.

Licząc na uzyskanie pełnej oceny sytuacji kadrowej w OPP i SPPP, a tym samym sprawności tych jednostek uzależnionej od liczby osób gotowych pełnić tam służbę w dłuższej perspektywie czasowej, postanowiono, że Zarządy Terenowe zbiorą w trybie pilnym informacje na temat liczby policjantów, którzy złożyli lub zamierzają złożyć raport o przeniesienie do dalszego pełnienia służby w innej jednostce Policji.

Podczas posiedzenia padły zobowiązania, że policjanci OPP i SPPP podtrzymają swój aktywny udział w ogólnokrajowej akcji protestacyjnej, niezależnie od ustalonych form i długości jej trwania. Zadeklarowano też liczny udział w manifestacji przygotowywanej na dzień 2 października w Warszawie. Natomiast w ramach wprowadzonych elementów protestu włoskiego, policjanci oddziałów prewencji skierują do przełożonych raporty o wykreślenie z systemów powiadamiania i alarmowania prywatnych numerów telefonów. Realizacja tej formy protestu nastąpi w jednym dniu a jej koordynacją zajmą się właściwe Zarządy Terenowe. Zarządy Terenowe będą dysponowały wzorem stosownego raportu. W ramach ogólnokrajowej akcji protestacyjnej uzgodniono dla policjantów OPP i SPPP jeszcze inne formy protestu, których wprowadzenie uzależnione będzie od osiągnięcia przez stronę związkową porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Formy te wymagają jednak dalszego przygotowania i zatwierdzenia przez Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Sporą część obrad poświęcono kwestii wymiaru czasu służby podczas akcji i operacji policyjnych oraz takich przedsięwzięć szkoleniowych, jak „Garda”, gdzie wiąże się to ze skoszarowaniem policjantów. Z ostrą krytyką spotkała się praktyka zaliczania do wymiaru służby tylko ośmiu godzin, chociaż przez pozostałą część doby policjanci pozostają najczęściej w pełnej gotowości, bez swobody dysponowania tzw. czasem wolnym. Członkowie Zespołu ds. OPP i SPPP przypomnieli zebranym, że problem ten poruszany był ostatnio na spotkaniu z Komendantem Lachem w dniu 13 lipca 2018 r. Uzyskano wówczas zapewnienie, że krytyczne oceny policjantów uczestniczących w „Gardzie” uwzględnione zostaną we wnioskach zawartych w sprawozdaniu, które ostatecznie trafić ma na biurko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Za Zespół ZG NSZZ Policjantów ds. OPP, SPPP i SPAP:

Sławomir Koniuszy
Mateusz Przybyłowski

Fot. Ryszard Kurzyński – Galeria Foto

źródło: http://nszzp.pl/komunikaty/zwiazkowcy-z-opp-i-sppp-debatowali-o-problemach-sluzbowych-i-o-akcji-protestacyjnej/