W dniu 28 grudnia 2017r o godz. 11:00 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Miało ono miejsce w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na wstępie zaakceptowano następujący porządek posiedzenia:

– przekazanie informacji z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 15 grudnia 2017 roku
– omówienie i uchwalenie zmian w regulaminach działających w ramach Zakładowej Organizacji Związkowej
– informacja dotycząca spotkania Prezydium ZW z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Wicemarszałkiem Sejmu RP
– sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski

Nowy regulamin FOP oraz Działania Komisji ds. Socjalnych

Następnie w trakcie obrad zaakceptowano nowy Regulamin Funduszu Ochrony Prawnej. Z uwagi na fakt, iż środki na pomoc prawną były dotychczas niewystarczające podniesiono dobrowolną składkę miesięczną do kwoty 5 złotych. Pozwoli to na zwiększenie finansowania pomocy prawnej.

W kolejnym punkcie posiedzenia zaakceptowano Regulamin Działania Komisji ds. Socjalnych Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego i przyznania pomocy socjalnej oraz finansowej członkom wojewódzkiej organizacji związkowej

Porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji a Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów

W trakcie posiedzenia zaakceptowano jednogłośnie Porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofem Pobutą a Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego kom. Grzegorza Gubałę.

Powyższe porozumienie dotyczy regulacji zasad współpracy w zakresie obrony praw, godności oraz interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych policjantów, emerytów i rencistów policji oraz ich rodzin. Ma ono za zadanie kreować pozytywny wizerunek małopolskiej policji. Określa przede wszystkim wzajemne prawa i obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego.

Określono następujące obszary współdziałania Komendanta z Zarządem

1)interesów zawodowych, socjalnych, kulturalnych oraz edukacyjnych policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin, a także członków rodzin, którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego policjanta;
2)promowanie wśród policjantów wzorowych postaw w służbie, poza nią oraz w pracy społecznej;
3)prowadzenia przez NSZZ Policjantów województwa małopolskiego innej działalności mającej na celu dobro służby, policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin;
4)organizacji zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko zawodowe;
5)udziału przedstawicieli NSZZP w pracach komisji lub zespołów w sprawach:

a) określenia stopnia warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia policjantów,
b) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny służby,
c) udzielania zapomóg policjantom, emerytom i rencistom policyjnym oraz ich rodzinom,
d) zasad podziału środków finansowych na awanse, podwyższanie dodatków funkcyjnych i służbowych lub na nagrody pieniężne,
e) funduszu prewencyjnego PZU i WARTA,
f) wypadków w służbie,
g) podziału turnusów profilaktycznych i rehabilitacyjnych,
h) przydziału lokali służbowych,
i) opiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych,

W zaakceptowanym porozumieniu znalazły się także zapisy dotyczące przejrzystości polityki finansowej i kadrowej KWP:
1) ustalono zasady udostępniania przez Komendanta sprawozdań budżetowych dla Zarządu NSZZP,
2) Zarząd może także występować do Komendanta z propozycją przyznania policjantowi nagrody za osiągnięcia , podniesienia dodatku , przyznania odznaczenia państwowego lub resortowego,
3) Komendant zobowiązał się także informować Zarząd o zamiarze mianowania policjantów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych KWP, Komendantów Miejskich, Powiatowych oraz ich zastępców a także innych podległych jednostek organizacyjnych.

Wyróżnienia dla związkowców

W trakcie posiedzenia przyznano premie pracownikom Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz nagrody rzeczowe policjantom Oddziału Prewencji Policji w Krakowie za wkład i pracę włożoną w tworzenie i rozwijanie oficjalnej strony małopolskich związków.

Na koniec zebrania Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów kom. Grzegorz Gubała złożył wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze życzenia noworoczne.