Komendant Główny Policji  przedstawił plan działania w sprawie ograniczenia skutków smogu na organizm policjanta. Kwestia urlopów szkodliwych z tego tytułu pozostaje dla Związku otwarta.

Poniżej odpowiedź Komendanta Głównego Policji na pismo Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Odpowiedź KGP

Warszawa. 2016-01-12

Pan
nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK
Komendant Główny Policji

W N I O S E K

Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 12  stycznia  2017 roku w sprawie służby policjantów  w warunkach szkodliwych spowodowanych przekroczeniem norm pyłu w powietrzu.

Działając w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wnoszę o podjęcie w ramach posiadanych uprawnień zapisanych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (art. 7 ust 1 pkt 6) oraz przepisach wykonawczych do niej w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny służby tj. zarządzeniu nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji, działań celem:
– zapewnienia funkcjonariuszom polskiej Policji bezpiecznych i higienicznych warunków służby, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki;
– organizowania służby w sposób zapobiegający chorobom zawodowym i schorzeniom związanym z warunkami służby

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce z dnia 9 stycznia 2017 roku cyt. „W dniu 8 stycznia poziom informowania dla pyłu zawieszonego  PM10, czyli średnie dobowe stężenie pyłu PM10  wynoszące 200 µg/m3 zostało przekroczone w Jaśle, Nowej Rudzie, Zdzieszowicach, Krakowie, Skawinie, Kielcach, Nowinach, Nowym Targu, Otwocku i Piotrkowie Trybunalskim natomiast przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10  wynoszącego 300 µg/m3 (średnia dobowa) miało miejsce w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim. Obecnie stężenie pyłu zawieszonego w wielu miejscach w południowej i centralnej Polski przekracza 100 µg/m3 najwyższe stężenia jednogodzinne przekraczające wartość 200 µg/m3 występują w województwach: śląskim (Zabrze, Tychy, Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa), opolskim (Opole, Zdzieszowice, Kędzierzyn Koźle, Olesno) małopolskim (Kraków, Trzebinia, Skawina, Olkusz), dolnośląskim (Legnica, Nowa Ruda, Kłodzko) i łódzkim (Pabianice) nie należy jednak wartości godzinnych bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego. Wysokie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu są wynikiem niesprzyjających warunków meteorologicznych (brak wiatru, brak opadów i niska temperatura powietrza) i powiązanej z nimi niskiej emisji ze źródeł komunalnych (indywidualne kotły grzewcze, kominki) w środkowej i południowej Polsce. Takich dni w skali roku jest coraz więcej, co wpływa na wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę na otwartym powietrzu.
W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera blisko 45 tys. osób rocznie. Pyły obecne w powietrzu są drugim po paleniu tytoniu czynnikiem, który powoduje występowanie chorób układu oddechowego. Polska, obok Bułgarii, ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W dużej mierze to efekt spalania w sezonie grzewczym niskiej jakości węgla i odpadów. Nie pozostaje to bez wpływu na stan zdrowia społeczeństwa.
Bardzo duża grupa polskich policjantów wykonujących codziennie ciężką i odpowiedzialną służbę zewnętrzną jest narażona na szkodliwe działania smogu, który w przyszłości, co pokazują badania i przytoczone wyżej liczby, może być powodem poważnych zachorowań a nawet śmierci. Tymczasem policjanci na wyposażeniu nie posiadają nawet masek ochronnych, co jest standardem w przypadku funkcjonariuszy innych krajów.
W świetle powyższych faktów, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wnoszę o zlecenie przez Pana Komendanta podległym służbom podjęcia działań, które ograniczą do minimum skutki działania wobec policjantek i policjantów substancji szkodliwych znajdujących się w powietrzu. W naszej ocenie właściwym rozwiązaniem może być wprowadzenie urlopów dodatkowych z tytułu służby w warunkach szkodliwych.

Wykonano 2 egz.
1 egz. Komendant Główny Policji
2 egz. ZG NSZZ P

Do wiadomości:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
ZW, ZS NSZZ P