Z początkiem bieżącego roku, kiedy nadeszła fala odejść ze służby media rozpisywały się o zamykaniu warszawskich komisariatów z powodu braku możliwości obsadzenia stanowisk kierowania w komisariatach. Taka sytuacja realnie przedkłada się na bezpieczeństwo obywateli, ponieważ braki na stanowiskach kierowania, mogą grozić paraliżem codziennej służby i obsługi zdarzeń.

Realna groźba braków kadrowych związanych z odejściem doświadczonych funkcjonariuszy policji na stanowiskach kierowania dotarła do ministerstwa i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, które to podjęły działania w celu uatrakcyjnienia służby dyżurnych.

Już w kwietniu pojawiły się pierwsze informacje o planowanej zmianie rozporządzenia, które pozwoli docenić służbę dyżurną i podnieść ich grupy zaszeregowania dla dyżurnych KMP/KPP z 8 na 9, a dyżurnych KP z 6 na 7 i to już od 1 sierpnia 2023 roku. W kuluarach pojawiały się również propozycje objęcia służby dyżurnej dodatkiem funkcyjnym.

Do wszystkich zarządów wojewódzkich NSZZ Policjantów skierowano pismo o wydanie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków   do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Małopolski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w dniu 23 czerwca 2023 roku skierował do Zarządu Głównego oraz departamentu prawnego ministerstwa opinię zgłaszając uwagi dotyczące nieuwzględnienia w przedłożonym projekcie zmian obejmujących zastępców dyżurnych jak również objęcia służby dyżurnej dodatkami funkcyjnymi, a także uznania stanowiska kierowania jako równorzędnego do kierowniczego.

W skierowanej opinii zaproponowano zmiany w rozporządzeniu, m.in.:

w § 1 w ust. 1a w pkt 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych oraz dyżurnych w: ”;

 – uwzględnienie w załączniku nr 4 do wskazanego rozporządzenia stanowiska dyżurnego uprawnionego do otrzymania dodatku funkcyjnego kat. II

Dodatkowo w symbolicznym dniu 24 lipca 2023 roku, jakim jest Święto Policji, na podstawie zapisów statutowych skierowano pismo do posła obozu rządzącego, a zarazem członka Komisji Administracji i Spaw Wewnętrznych – Filipa Kaczyńskiego o pochylenie się nad procedowanymi zmianami w celu uwzględnienia zgłaszanych uwag środowiska dyżurnych w całym kraju.

Pomimo kierowanych przez małopolskich związkowców opinii i pism zwracających na realny problem niedoceniania doświadczonych funkcjonariuszy pełniących na co dzień na najważniejszym stanowisku kierowania koordynujących pracę wszystkich służb w terenie do dnia dzisiejszego problem nie został rozwiązany.

Na służbie dyżurnej spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, bowiem to Dyżurny pod nieobecność Kierownika jednostki staje się bezpośrednim przełożonym wszystkich policjantów i pracowników policji, będąc uprawniony do podejmowania decyzji, wydawania im poleceń i kierowania do działań.

Stanowisko oficera dyżurnego zajmuje zawsze policjant posiadający dużą wiedzę i  doświadczenie – kierujący działaniami wszystkich policjantów, a mimo to, przepisy w strukturach policji sprawiają, że nie został on objęty dodatkiem funkcyjnym (kierowniczym) w rezultacie otrzymując uposażenie o kilkaset złotych niższe niż podlegli mu kierownicy rewirów i ogniw, nad którymi de facto sprawuje nadzór.

Zwlekanie z wprowadzeniem szybkich zmian w tym zakresie może spowodować, że ze służby nagle odejdzie duża ilość doświadczonych dyżurnych, a barki na stanowiskach kierowania mogą sparaliżować codzienną pracę setek policjantów, a to już realnie przedłoży się na bezpieczeństwo obywateli.