28 lipca 2023 r. w życie wchodzi art. 10 ust 3 a ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 ze zm.). Od tego dnia funkcjonariusze i żołnierze (w tym WOT) będą mogli starać się o broń do ochrony osobistej, osób i mienia. Do tej pory znaczna część funkcjonariuszy występowała o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

Za ważną przyczynę posiadania broni dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia uważa się także chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata.

Mając na uwadze powyższą zmianę przepisów — wskazujemy, iż o pozwolenie na broń palną do celów ochrony osobistej mogą się starać policjanci posiadający przydzieloną broń służbową, którzy zadeklarują chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślamy, iż do celów ochrony osobistej można posiadać jedynie broń palną centralnego zapłonu w postaci pistoletu lub rewolweru o kal. od 6 mm do 12 mm. Pozwolenie do celów ochrony osobistej stanowi także pozwolenie na posiadanie broni gazowej.

Aby uzyskać ww. pozwolenie, należy złożyć po dniu 28 lipca 2023 r. (wcześniej ww. przepis nie obowiązuje) do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie osobiście w godzinach przyjęć interesantów od poniedziałku do czwartku lub w formie korespondencyjnej:

1) wypełniony i podpisany wniosek (po 28 lipca 2023 r. będzie dostępny do pobrania na stronie  Małopolskiej Policji);

2)   dwa zdjęcia (format jak do dowodu osobistego/legitymacji służbowej);

3)   zaświadczenie o przydzieleniu broni służbowej;

4)   dokumenty świadczące o posiadanym przeszkoleniu z danego rodzaju broni palnej (zaświadczenie przełożonego lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia arkusza wyszkolenia strzeleckiego);

5)   opinia służbowa wydana przez przełożonego policjanta, który ubiega się o pozwolenie – zawierająca informacje o toczonych lub toczących się postępowaniach dyscyplinarnych, wydanym (lub nie) zakazie pobierania broni palnej, informacje o przebywaniu (lub nie) na długotrwałym zwolnieniu lekarskim;

6)   dowód wpłaty kwoty 242 zł na konto Urzędu Miasta Krakowa tytułem wydania pozwolenia na broń.

Uwaga pkt 3-5 mogą zostać zrealizowane za pomocą jednego zaświadczenia wystawianego przez przełożonego policjanta ubiegającego się o pozwolenie na broń, a którego wzór był uprzednio rozsyłany podległym jednostkom.

Informujmy także, iż cofnięcie ww. pozwolenia na broń zgodnie z interpretacją KGP wyrażoną w piśmie ES 3580/2023/BB z dnia 7 lipca 2023 r. nastąpić może w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności cyt.: […] w przypadku pozwolenia na broń wydanego na podstawie art. 10 ust. 3a ww. ustawy, będzie ono mogło zostać cofnięte na podstawie art. 18 ust. 4, po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub zwolnieniu ze służby/pracy osób wymienionych w tym przepisie, bądź niewyrażeniu chęci dalszego wzmacniania potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe oznacza, że pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej wydane w oparciu ważną przyczynę posiadania broni palnej w postaci chęci wzmacniania potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej może zostać cofnięte:

1)      po przejściu na zapatrzenie emerytalne lub zwolnieniu ze służby,

2)      wobec niewyrażenia chęci dalszego wzmacniania potencjału obronnego RP.