Jeden z Komendantów Powiatowych Policji końcem stycznia skierował do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wniosek o wdrożenie procedury zmierzającej do zwolnienia ze służby sierżanta Policji z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego swojej jednostki.

Policjant, wobec którego wszczęto postępowanie administracyjne, w celu wydalenia ze służby na podstawie art. 41 ust.2 pkt 5 ustawy o Policji skorzystał z prawa i wskazał do reprezentowania ją w postępowaniu Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Policjantów woj. małopolskiego.

Strona służbowa na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o Policji zwróciła się do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów o wydanie opinii w tej sprawie.

Członkowie Prezydium ZW NSZZ Policjantów w składzie podinsp. Grzegorz Gubała, podkom. Agnieszkę Juszczak, podkom. Dawid Herbut zapoznali się szczegółowo z dwoma tomami akt zebranych przez stronę służbową, a  mających udowodnić „ciężkie” przewinienie dyscyplinarne sierżanta w zamiarze skutkujące zwolnieniem go z uwagi na ważny interes służby.

Po szczegółowej i wnikliwej analizie zgromadzonych materiałów Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Policjantów woj. małopolskiego jednoznacznie stwierdziło, iż nie zachodzą przesłanki pozwalające na zwolnienie sierżanta Policji z uwagi na ważny interes służby.

W związku z powyższym w tej sprawie Prezydium ZW NSZZ Policjantów podjęło Decyzję nr 96/VII/2023, w której stanowczo nie wyraziło zgody na zwolnienie policjanta ze służby i wraz ze swoim stanowiskiem przesłało obszerną opinię do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion po zapoznaniu się z przedstawioną opinią przez Niezależny Związek Zawodowy Policjantów uwzględnił zawartą w niej argumentację i podzielił stanowisko związkowców stwierdzające, że zachowanie sierżanta w czasie wolnym od służby opisane w zarzutach postępowania nie daje podstaw do jego zwolnienia z Policji dla tzw. „dobra służby”.

Reasumując, wystąpienie przez Komendanta Powiatowego Policji z wnioskiem o zwolnienie policjanta ze służby w trybie administracyjnym było zdaniem związkowców pochopne i zastosowane na wyrost.
Z uwagi na charakter sprawy oraz uzgodnienie z policjantem nie podajemy szczegółów postępowania, oraz jednostki w której pełni służbę.

To kolejny przykład skutecznego działania NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w obronie policjantów.