3 listopada punktualnie o godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie. Podczas pierwszych obrad Zarządu VIII kadencji poruszono najważniejsze kwestie ostatnich dni oraz przedstawiono plany działalności na najbliższe tygodnie.

W posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Terenowego VIII kadencji NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie uczestniczyli zaproszeni goście; Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Grzegorz Gubała.

Na Przewodniczącego posiedzenia, wybrano jednogłośnie kol. Tomasza Sobotę, który na co dzień pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie.

W punkcie pierwszym Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie kol. Mariusz Juszczak przekazał informacje z posiedzenia Prezydium z dnia 27.10.2022 roku. Kolejno, ustalono szczegóły Akcji Protestacyjnej na terenie miasta Krakowa. Kol. Grzegorz Gubała i kol. Mariusz Juszczak, członkowie Komitetu Protestacyjnego przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przedstawili treść uchwały Zarządu Wojewódzkiego, w myśl której związkowcy z małopolski nie pojadą na pikietę do Warszawy w dniu 09 listopada, ale czynnie wezmą udział i będą wspierać Koleżanki i Kolegów w pikiecie organizowanej przed Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przy ul. Basztowej 22.

Kol. Grzegorz Gubała, wypowiadając się w imieniu Zarządu Wojewódzkiego, oświadczył, że dołoży wszelkich starań, aby członkowie NSZZ Policjantów, chętni wziąć udział w pikiecie zostali przetransportowani darmowymi środkami lokomocji z jednostek, komend i komisariatów. Poinformował również, że w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego znajdują się flagi, chorągiewki oraz ulotki protestacyjne.

Podczas obrad wybrano członków Komitetu Protestacyjnego przy Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. Komitet składający się z 7 delegatów otrzymał stosowne uprawnienia oraz zadania, jakie będą spoczywały na jego „barkach”.

W związku ze zbliżającym się końcem roku i okresem przedświątecznym podjęto uchwałę o organizacji „Akcji Mikołajkowej” dla najmłodszych przebywających w placówkach medycznych. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP Krakowie dofinansuje akcję kwotą 1000,00 złotych.

Na podstawie podjętej uchwały członkowie ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie w ramach „Akcji Świątecznej” otrzymają, bon podarunkowy wartości 100,00 złotych. (według listy sporządzonej na dzień 1 lipca 2022) Rozliczenie „Akcji Świątecznej” potrwa do końca lutego 2023 roku. Prezydium Zarządu Terenowego zorganizuje w grudniu spotkanie opłatkowe w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24, dofinansowując je kwotą 2500,00 zł.

Sporą część posiedzenia Zarządu Terenowego zajęła kwestia „donosów”, jakie miały miejsce po Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. Wyimaginowane zarzuty jakoby w konferencji miały uczestniczyć osoby bez mandatu delegata i być członkiem Komisji Skrutacyjnej podnosiła jedna z członkiń Związku. Ta sama osoba stawiała również indywidualne zarzuty wobec członków Prezydium. Obecna podczas posiedzenia Zarządu Terenowego publicznie oświadczyła, że została poproszona przez NN osoby o skierowanie takiego pisma, nie chciała wskazać swoich mocodawców.

Kol. Grzegorz Gubała wyjaśnił osobie zainteresowanej podstawy prawne tj. ,,§ 33 ust. 2. Prawo do udziału w zjazdach…” i ,, § 34 Komisja Skrutacyjna…” oraz poinformował, że tego typu insynuacje mogą wyczerpywać znamiona zniesławienia. Poinformował koleżankę, że jako działacze społeczni – związkowcy z krwi i kości, nie będą tracić czasu na wyjaśnianie wyimaginowanych zarzutów, gdyż wolą ten czas poświęcić na działalność na rzecz związku oraz ludzi do niego należących. Należy ludzi łączyć, aby działali we wspólnym interesie, a nie dzielić, a tego typu „donosy”, są działalnością na szkodę Związku. Zapowiedziano, że zostaną poczynione starania, aby ww. osobę usunięto z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Jedna z uczestniczek obrad złożyła wniosek do Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w sprawie sfinansowania materiałów dydaktycznych dotyczących różnego rodzaju przepisów w szczególności z zakresu ruchu drogowego. Przewodniczący poprosił o odczytanie pisma, po jego odczytaniu wywiązała się dyskusja. Wyjaśnił, że organizacja terenowa utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, zakup pomocy dydaktycznych w postaci aktów prawnych dostępnych na portalach internetowych jest zbędnym wydatkiem, biorąc również tempo zmian różnego rodzaju przepisów. Przewodniczący posiedzenia poddał złożony przez Przewodniczącego ZT kol. Mariusza Juszczaka wniosek o pozostawienie pisma bez rozpatrzenia. Zarząd w głosowaniu jawnym przy jednym głosie przeciwnym postanowił pozostawić pismo bez rozpatrzenia.

Po ponad 2 godzinach obrad, Przewodniczący Posiedzenia kol. Tomasz Sobota uznał je za zakończone.

W obecnych czasach musimy się zjednoczyć i stać ramię w ramię. Nie możemy tracić sił i czasu na prywatne rozgrywki i próby skłócania ze sobą członków organizacji. Musimy wspólnie zawalczyć o poprawę warunków służby i emerytur, podwyżki uposażeń i wiele innych. Listy postulatów nie ma końca. Musimy razem trzymać linię – tylko wtedy jesteśmy w stanie coś zmienić. Dziękujemy Panu Komendantowi Miejskiemu insp. Zbigniewowi Nowakowi za obecność i wsparcie swoich podwładnych, Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Grzegorzowi Gubale za to, że niezmordowanie trwa na posterunku i wspomaga Zarządy Terenowe oraz szeregowych policjantów na każdym kroku w walce o lepsze jutro. Podziękowania dla Prezydium ZT NSZZ Policjantów KMP w Krakowie za godność, honor i opanowanie, jakie pokazujecie przy reprezentowaniu Nas związkowców. Dziękujemy również delegatom za to, że byliście tam z nami i pomagaliście podjąć tak ważne decyzje.

oprac. M