W dniach 10 i 11 czerwca 2021 roku w Krynicy-Zdroju odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Pierwsze po ponad roku stacjonarne posiedzenie zarządu odbyło się w reżimie sanitarnym oraz zgodnie z wymaganymi obostrzeniami. Na zaproszenie Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorza Gubały w części uroczystej spotkania uczestniczyli: Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Doradca Wojewody Krzysztof Durek, mł.insp. Krzysztof Dymura Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Leszek Posyniak- funkcjonariusz MO represjonowany za działalność związkową. Koleżanki i koledzy z WZZ NSZZ Pracowników Policji w osobach: Przewodniczących Justyny Skiby, Barbary Strumińskiej oraz Pawła Wojtala. Swoją obecnością część uroczystą uświetnili także: dr hab. Jan Ryś- Dyrektor Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, Dariusz Żabicki były Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KPP Proszowice, Mariusz Tylek były Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KPP Wieliczka, Przewodniczący Zarządów Terenowych woj. małopolskiego oraz koleżanki i koledzy Związkowcy.

Posiedzenie w części roboczej otwarł Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała. Z nieskrywaną radością przywitał wszystkich uczestników oraz podziękował za przybycie. Wyraził nadzieję, że czas zdalnych spotkań wymuszony epidemią dobiega końca.

W dalszej części po stwierdzeniu kworum przez wice Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Jacka Maciuszka przegłosowano porządek obrad. W pierwszym punkcie  Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała przekazał uczestnikom informacje ze zdalnego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, który odbył się 28.05.2021 roku.

W nawiązaniu do komunikatu ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie działań Zarządu w kwestii wycieku danych osobowych funkcjonariuszy publicznych, przetwarzanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – Grzegorz Gubała poinformował, że Zarząd otrzymał  pełnomocnictwa  zainteresowanych związkowców i podjął kroki prawne w celu zabezpieczenia ich interesów.

Po raz kolejny tym razem już nie na ekranie monitora, ale podczas bezpośredniego spotkania  Przewodniczący Grzegorz Gubała, mając na uwadze szeroko pojęte interesy związkowców i ograniczony budżet przypomniał Przewodniczącym Zarządów Terenowych Rozdział II & 5 pkt 1 Statutu NSZZ Policjantów. W ocenie Prezydium ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz zgodnie z literą Statutu działania Związku muszą być ukierunkowane na reprezentowanie, obronę praw, interesów zawodowych i socjalnych ZWIĄZKOWCÓW. Znając ogrom potrzeb i niejednokrotnie dramatyczną sytuację członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wszelka pomoc kierowana będzie do nich, a nie do różnego rodzaju organizacji czy stowarzyszeń. W trwającej ponad czteroletniej kadencji Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego skierował bezpośrednią pomoc finansową w formie bezzwrotnych zapomóg dla członków związku w kwocie ponad 170.000 zł.

W tym punkcie posiedzenia głos zabrał kol. Rafał Orchel, który podziękował Przewodniczącemu Grzegorzowi Gubale oraz całemu Zarządowi Wojewódzkiemu za działalność na rzecz środowiska związkowego i policyjnego. Podpierając się, swoim doświadczeniem i przynależnością do NSZZ Policjantów woj. małopolskiego od 1991 roku stwierdził, że obecny Zarząd obrał kierunek, na który związkowcy czekali 26 lat. Czują się bezpieczni i pewni, że kiedy przyjdzie taka potrzeba otrzymają pomoc i wsparcie, czego mieliśmy wielokrotnie dowód w przeszło czteroletniej działalności Zarządu. Wystąpienie kol. Rafała Orchela sala nagrodziła gromkimi brawami.

Zaraz po tym wystąpieniu głos zabrał biorący w obradach związkowiec, zmagający się z poważną chorobą, który w emocjonalnym wystąpieniu podziękował za wsparcie  całemu Zarządowi Wojewódzkiemu i kolegom związkowcom. Choroba, która spadła na niego niespodziewanie przewartościowała jego priorytety. Wsparcie kolegów dawało i daje mu siłę do walki o zdrowie. Zaapelował do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, które mogą uratować życie. Uczestnicy posiedzenia owacją na stojąco podziękowali za miłe słowa i życzyli zdrowia.

Wśród uchwał, jakie podjęli obradujący, na szczególną uwagę zasługuje uchwała dotycząca powołania komitetu organizacyjnego Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów przy KWP Kraków. Wybrany Zarząd Terenowy EiR przy KWP Kraków ze szczególną troską dbałby o i interesy emerytów i rencistów wspierany przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Jubileuszową, uroczystą część posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego rozpoczęła kol. Ewelina Fiszbain, która w imieniu Przewodniczącego NSZZ Policjantów Grzegorza Gubały przywitała zaproszonych gości: Wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, Doradcę Wojewody Krzysztofa Durka, mł.insp. Krzysztofa Dymurę Komendanta Miejski Policji w Nowym Sączu, Leszka Posyniaka – funkcjonariusza MO represjonowanego za działalność związkową. Koleżanki i kolegów z WZZ NSZZ Pracowników Policji w osobach: Przewodniczącej Justyny Skiby, Barbary Strumińskiej oraz Pawła Wojtala. Dr hab. Jan Rysia- Dyrektora Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, Dariusza Żabickiego byłego Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KPP Proszowice, Mariusza Tylka byłego Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KPP Wieliczka, Przewodniczących Zarządów Terenowych oraz koleżanki i kolegów Związkowców.

Wprowadzając w nastrój uroczystości związanej z obchodami 30- lecia powstania NSZZ Policjantów prowadząca kol. Ewelina Fiszbain przedstawiła krótki rys historyczny powołania do życia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Choć uroczystości zaplanowane były na rok 2020/pandemia/, dziś wpisują się w 40 rocznicę ruchu reformatorsko-związkowego funkcjonariuszy MO z 1981 roku, który był wyrazem protestu części funkcjonariuszy przeciwko systemowemu naruszaniu praworządności, nieodpowiedniemu funkcjonowaniu organów ścigania, pogarszających się warunków służby, a przede wszystkim był wyrazem obawy, że przeciwko społeczeństwu zostanie użyta siła. Ruch ten został stłumiony na skutek represji zastosowanych przez ówczesne władze resortu, organizatorów zwolniono ze służby lub zmuszano do podpisywania oświadczeń o zaprzestaniu działalności związkowej. Takim represjom poddani zostali uczestnicy dzisiejszych uroczystości Krzysztof Durek, Leszek Posyniak oraz Jan Grzyb. Odwagę i bohaterstwo uczestników wydarzeń z roku 1981 nagrodzono gromkimi brawami.

Przystępując do wręczenia medali 30 lecia NSZZ Policjantów kol. Barbara Szczerba odczytała uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 76/VII/2020, na mocy której Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała odznaczył zaproszonych gości:

Łukasz Kmita – Wojewoda małopolski,

mł.insp. Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu,

Krzysztof Durek – Doradca Wojewody, represjonowany funkcjonariusz MO,

Leszek Posyniak – Represjonowany funkcjonariusz MO,

Justyna Skiba –  Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie,

Barbara Strumińska – Wice Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie,

Paweł Wojtal – Wice Przewodniczący WZZ NSZZ Pracowników Policji w Krakowie,

dr hab. Jan Ryś – Dyrektor Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów,

Mariusz Tylek – były Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KPP Wieliczka, 

Dariusz Żabicki – były Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów przy KPP Proszowice,

Wśród odznaczonych  przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego medalem 30 lecia byli także: Przewodniczący i Wice Przewodniczący Zarządów Terenowych woj. małopolskiego. Kol. Barbara Szczerba, kol. Marcin Staruch oraz kol. Dominik Woźniak za działalność na rzecz NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zostali wyróżnieni pamiątkową statuetką z okazji 30 lecia powstania NSZZ Policjantów.

Przewodniczący Grzegorz Gubała podziękował odznaczonym i wyróżnionym osobom za wspieranie codziennych działań na rzecz środowiska związkowego i policyjnego. Wyraził nadzieję, że owa współpraca w przyszłości będzie równie owocna. Kierując słowa podziękowania, do kol. Justyny Skiby Przewodniczącej WZZ Pracowników Policji podkreślił, że praca, którą wykonują stanowi ogromny wkład w funkcjonowanie naszej organizacji oraz  Policji. Korzystając z obecności Wojewody małopolskiego Krzysztofa Kmity zainicjował pomysł powołania kapituły orderu, w skład której weszliby przedstawiciele różnych środowisk województwa małopolskiego. Order byłby przyznawany policjantom za bohaterstwo i szczególne poświęcenie w służbie dla ratowania życia.

W swoim wystąpieniu Wojewoda małopolski podkreślił, że służba w Policji to bardzo odpowiedzialne i wymagające zajęcie, ale dzięki Waszemu oddaniu i zaangażowaniu Małopolanie  czują się bezpieczni. Odniósł się także do pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zwracając uwagę na to, że borykamy się z nią już od ponad roku, a ta niecodzienna sytuacja  spowodowała nałożenie na Policję dodatkowych zadań, z których funkcjonariusze doskonale wywiązują – powiedział. Odnosząc się do propozycji Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w sprawie utworzenia kapituły orderu, wyraził chęć współpracy na tej i wielu innych płaszczyznach.

Na koniec głos zabrała Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji Justyna Skiba, która podziękowała Grzegorzowi Gubale oraz policyjnym związkowcom za zaproszenie i wyróżnienie. Wyraziła ogromną nadzieję, że dotychczasowa współpraca między organizacjami związkowymi utrzyma się na tym samym wzorowym poziomie.