DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ     POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r. Poz. 368

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 14 marca 2021 r.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036801.pdf