14 lipca 2020′ na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw służb mundurowych oraz Służby Więziennej.

Uzasadnienie ustawy przedstawił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Minister omówił główne cele projektowanej ustawy i podkreślił, że jej wdrożenie jest niezbędne i oczekiwane tak przez służby, jak i przez samo ministerstwo.

Po przedstawieniu uzasadnienia rozpoczęła się dyskusja. Posłanka Małgorzata Pępek pochwaliła cel projektu uznając go za niezwykle potrzebny. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący komisji poseł Edward Siarka a po nim przewodniczący ASW poseł Wiesław Szczepański – ich głosy nosiły charakter porządkujący.

Posłanka Monika Pawłowska zapytała ministra o statystyki; jak wielu funkcjonariuszy odchodzi ze służby po 15, 20 i więcej latach służby etc. Z kolei posłanka Magdalena Sroka odnotowała z zadowoleniem, że projekt ustawy skupia się na kapitale ludzkim. Pytała też, czy możliwe byłoby, aby w przyszłości podobny dodatek otrzymywali funkcjonariusze z 15 – letnim stażem służby. Posłanka dobrze ocenia przedstawiony projekt.

Mariusz Kamiński – przedstawił aktualne dane na temat liczby wakatów w służbach mundurowych. Przedstawione liczby budzą głęboki niepokój. W Policji na dzień 1 lipca jest aż 7 842 wakatów, co stanowi 7,52 % stanu osobowego. W Straży Granicznej jest jeszcze gorzej – 1 705 wakatów, czyli 10,63 % stanu osobowego. Państwowa Straż Pożarna ma również sporą liczbę wakatów – 1 316.
– Obecnie w służbie pozostaje 12 300 funkcjonariuszy, którzy ukończyli 25 lat. W Policji 9 600 policjantów ma już 25 lat służby. Zakładając, że mając już niezłą emeryturę mogliby odejść, powstałby problem skrajnie niepokojący – stwierdził minister. Następnie minister Kamiński omówił projektowane w ustawie zasady otrzymywania dodatku i podkreślił, że będą one finansowane ze środków zabezpieczonych na emerytury tych policjantów, więc nie są konieczne dodatkowe środki z budżetu. – Najwięcej funkcjonariuszy odchodzi ze służby po ukończeniu 26,5 lat służby. Chcemy ich zmotywować do pozostania w służbie – zakończył minister.

Przewodniczący Komisji Wiesław Szczepański poprosił o zabranie głosu stronę społeczną. Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

– Ostatnie czasy to dobre czasy dla funkcjonariuszy – stwierdził Rafał Jankowski. – Załatwiamy sprawy, na które środowisko policyjne od dawna oczekiwało. Chcę podkreślić, że ujęte w czytanym projekcie ustawy kwestie to są nasze postulaty związkowe. Większość tematów, które są przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, są to sprawy proponowane przez związki od dawna. Są naszym dziełem od pomysłu do realizacji. – Dziękuję kierownictwu resortu, że w końcu rozmawiamy w sposób partnerski – zaznaczył Rafał Jankowski. – Jest kilka uwag do tych zmian, na które czekamy – zacznę od art 115a – ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Skoro ten zapis przez Trybunał Konstytucyjny został uznany za niekonstytucyjny, to znaczy, że był niezgodny z Konstytucją od jego uchwalenia w 2001 roku – stwierdził Rafał Jankowski. – Skorygowanie naliczenia urlopu nie może więc teraz obejmować funkcjonariuszy dopiero od momentu ogłoszenia wyroku TK, tylko od wejścia w życie aktu prawnego. Należy rozważyć możliwość gratyfikacji dla wszystkich, którzy odeszli ze służby po wprowadzeniu niekonstytucyjnej normy obarczonej wadą – zaznaczył przewodniczący Jankowski.- Każdy ruch w tym kierunku będzie dobry – dodał.
– Rozwiązania dotyczące postępowań dyscyplinarnych są generalnie dobre ale mamy uwagi: nie będzie dobrze przyjęta przez funkcjonariuszy zmiana, która wydłuża czas zawieszenia w czynnościach do 9 miesięcy. – Nie znajdujemy logicznego uzasadnienia dla tej zmiany – podkreślił Rafał Jankowski.
– Padły tutaj pytania dotyczące funkcjonariuszy z niższym stażem niż 25 lat i powiem więcej, że jest to bardzo ważne. O tym też już rozmawiamy ze stroną rządową. – Zdaniem strony społecznej konieczny jest szybki krok w kierunku ustanowienia progresywnego dodatku służbowego dla wszystkich policjantów (5, 10, 15 i 20 lat służby). Jest już taki projekt i powinien szybko ujrzeć światło dzienne – dodał Jankowski.
– Najczęściej policjanci odchodzą ze służby po 26 latach. Tylko promil odchodzi wcześniej. Postulowaliśmy wprowadzenie odpowiednich zapisów w przepisach wykonawczych. Uważamy bowiem, że to bardzo korzystne rozwiązanie i szkoda że tak późno doszło do tego, że można je zastosować – podkreślił Rafał Jankowski.
– Kończąc swoją wypowiedź chcę mocno podkreślić, że brakuje nam jeszcze załatwienia sprawy art. 15a – To jest ostatni nie zrealizowany zapis porozumienia z listopada 2018′ – zaznaczył Jankowski. – Chodzi o staż w innych miejscach pracy przed wstąpieniem do służby. To nie jest sprawiedliwe, że funkcjonariusze nie mogą skorzystać ze składek wniesionych do ZUS. Musimy się tym zająć. Minister Maciej Wąsik niedawno obiecał w rozmowie ze mną, że do Święta Policji także i ta sprawa doczeka się konkretnej propozycji ze strony resortu. – Podsumowując mogę stwierdzić, że wspólnie z Ministerstwem zmierzamy w dobrą stronę. – Nie pamiętam tak dobrego okresu w działalności związkowej – zakończył Rafał Jankowski

Przewodniczący Wiesław Szczepański udzielił głosu Sławomirowi Koniuszemu, którego poprosił o przedstawienie jedynie krótkiego omówienia gdyż szczegółowe wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniu podkomisji w dniu jutrzejszym.

– We wnioskach strony społecznej chodzi o to, co możemy zaproponować dla policjantów nie mających 25 lat służby – wyjaśnił Sławomir Koniuszy. – Pragnę przypomnieć, że mamy alternatywę w postaci zapisów w Programie Rozwoju, który ma stanowić kontynuację Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W tym programie powinno się znaleźć paliwo sprzyjające motywowaniu młodszych stażem policjantów – stwierdził Sławomir Koniuszy. – Chodzi o progresywny dodatek służbowy i funkcyjny, który rósłby wraz ze stażem służby. Dotychczasowe dodatki odnoszą się do uposażenia zasadniczego, ale nie rosną zgodnie z oczekiwaniami policjantów. Każdy policjant, który zbliża się do schyłku swojej kariery zawodowej i pochwalić się może nienaganną służbą powinien osiągnąć dodatek w maksymalnej wysokości. Postulujemy więc o dodatki progresywne i jesteśmy już zaawansowani w rozmowach z Komendantem Głównym Policji – poinformował Sławomir Koniuszy.

Po wystąpieniach reprezentantów strony społecznej głos zabrał ponownie Minister Kamiński. – Podziękował za bardzo dobry i rzeczywisty dialog związkowców z MSWiA. – Głos związków zawodowych jest dla mnie głosem funkcjonariuszy – stwierdził z zadowoleniem minister. – Pragniemy, żeby mieli oni satysfakcję ze służby. Traktujemy zgłaszane postulaty i problemy bardzo poważnie. Jutro na posiedzeniu podkomisji będzie obecny minister Maciej Wąsik, który przerwie urlop. To dowodzi, że na wprowadzeniu tych zmian bardzo nam zależy – poinformował minister.
– Niektóre rozwiązania nie są tak daleko idące, jak oczekuje strona społeczna ale są istotne ograniczenia budżetowe. Jednak krok po kroku budujemy te uposażenia aby służba pełna zagrożeń była odpowiednio wynagradzana. – Aby morale funkcjonariuszy i satysfakcja ze służby były dobre. – To kluczowe dla funkcjonowania państwa – budować morale, promować postawy i instrumenty prawne. – Taka jest rola ministra i parlamentu. – Przyjęcie tej ustawy to będzie dobry krok dla zapewnienia satysfakcji funkcjonariuszom, także materialnej – zaznaczył minister.

– Bardzo dziękuję stronie społecznej za dialog i za postulaty. Problemy trzeba rozwiązywać, bo taki jest interes państwa i obywateli a jestem zaszczycony że mogę z tak wspaniałymi ludźmi współpracować i chciałbym im zapewnić dobre warunki – zakończył swoje wystąpienie minister.

Przewodniczący Komisji Wiesław Szczepański po wystąpieniach przewodniczącego NSZZ FSG i wiceprzewodniczącego ZZS „Florian” zakończył część poświęconą dyskusji nad projektem i zaproponował powołanie podkomisji w następującym składzie osobowym:
Wiesław Szczepański,
Małgorzata Pępek,
Urszula Nowogórska,
Zbigniew Hoffman,
Mateusz Bochenek,
Grzegorz Piechowiak,
Magdalena Sroka,
Paweł Hreniak
Zdzisław Sipiera.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) powołała podkomisję do rozpatrzenia druku 432 w wymienionym składzie. (Formalnie skład podkomisji przegłosowano (24 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących).
Podkomisja już jutro rozpocznie pracę, jej sprawozdanie oczekiwane jest na dzień 20 lipca 2020′.
omówienie (jp)

źródło: nszzp.pl