Na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Komenda Główna Policji przedstawiła Opinię Prawną w sprawie zasad udzielania funkcjonariuszom zwolnienia od służby w związku z pobieraniem zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020′ – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych niemi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

Przypominamy, iż objęcie funkcjonariuszy prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony do ustawy “COVID-19 – 2” nastąpiło po interwencji i dzięki staraniom Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Przedmiotowa opinia prawna precyzuje zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz określa między innymi dane, jakie należy podać w oświadczeniu, które jest podstawą przyznania i wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną opinią.

Załączniki


Źródło: ZG NSZZP