Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KWP w Krakowie zaprasza na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne, których celem jest przygotowanie uczestników do radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo również bezpłatne materiały szkoleniowe, zapewniony będzie poczęstunek – kawa ciastko – oraz obiad. Czas trwania warsztatów to łącznie 24 godziny po 6 godzin dziennie, tylko w weekendy. Po odbyciu szkolenia każdy otrzymuje certyfikat. Warsztaty te odbędą się w dniach:

 

 • I grupa 25-26.04 i 9-10.05.2020
 • II grupa 23-24.05 i 6-7.06.2020
 • III grupa 20-21.06 i 4-5.07.2020
 • IV grupa 27-28.06 i 11-12.07.2020


oraz w kolejnych jeszcze nieustalonych terminach

Nazwa programu: „WSPARCIE PRACOWNIKÓW W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM”

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt pt. „Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PODDZIAŁANIE 8.6.2 PROGRAMY ZDROWOTNE, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących  istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Kto może uczestniczyć w projekcie:

Grupa docelowa projektu to osoby, które mieszkają lub pracują na terenie województwa małopolskiego, są pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej i należą do jednej lub dwóch niżej opisanych grup.

Grupa A – osoby niezależnie od wieku wykonują zawody o podwyższonym poziomie stresu:

 • podejmują decyzje – kadra zarządzająca;
 • są narażone w pracy na bliski kontakt emocjonalny z drugim człowiekiem: pracownicy sektora ochrony zdrowia, pedagodzy;
 • są narażone na traumatyczne wydarzenia: służby mundurowe(DOTYCZY POLICJANTÓW BEZ GRANICY WIEKOWEJ!!!)
 • są narażone na wysokie ryzyko wypadku przy pracy:

górnicy i pracownicy fizyczni sektora budowlanego;

Grupa B – osoby niezależnie od grupy zawodowej są w wieku 30-39 lat (DOTYCZY PRACOWNIKÓW POLICJI)

Grupa C – osoby niezależnie od grupy zawodowej są w wieku 50 lat i więcej (DOTYCZY PRACOWNIKÓW POLICJI)

Co projekt oferuje uczestnikowi:

W ramach projektu dostępne są następujące formy wsparcia dla uczestników spełniających kryteria udziału w programie:

1)        warsztaty psychoedukacyjne

2)        zwrot kosztów opiekuna osoby niesamodzielniej, którą opiekuje się uczestnik projektu

3)        zwrot kosztu dojazdu na miejsce wsparcia tj. warsztaty psychoedukacyjne oraz z powrotem.

Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez dwóch trenerów, magistrów psychologii, w  grupach 10 – osobowych. Czas trwania warsztatów dla każdej z grup: łącznie 24 godziny w 4 modułach po 6 godzin zegarowych, w dni wolne, tj. sobota i niedziela, co dwa tygodnie.

Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie ze szczegółowym scenariuszem określonym w „PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB ODSTRESOWYCH U OSÓB PRACUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2019-2021 Z PERSPEKTYWĄ KONTYNUACJI (RPZ)”.

Uczestnicy warsztatów będą łączeni w grupy, w których występują podobne problemy, a schemat warsztatów określony w RPZ dostosowany zostanie do ich profilu oraz w grupy mieszane pod względem zawodu i/lub wieku warsztaty te będą realizowane w oparciu o schemat standardowy określony w RPZ.

Każdy uczestnik w ramach warsztatów otrzyma:

1)        materiały szkoleniowe

2)        piłeczkę antystresową

3)        catering w formie napojów, słodkich i słonych przekąsek oraz ciepłego posiłku

4)        podręcznik dydaktyczny + płyta CD z materiałami do relaksacji

5)        certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji miękkich

W ramach projektu  zapewnione jest udział we wsparciu dla osób niepełnosprawnych min. poprzez:

 • umożliwienie dotarcie (w tym transport specjalisty)  na miejsce realizacji projektu oraz skorzystanie z usług oferowanych w projekcie
 • zapewnienie materiałów edukacyjnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby niewidome/ niedowidzące)
 • zapewnienie miejsca realizacji warsztatów bez barier architektonicznych;
 • zapewnienie materiałów w języku łatwym do czytania,

W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych osób z niepełnosprawnościami należy wcześniej poinformować realizatora projektu w celu przygotowania odpowiedniej pomocy oraz sprawnej obsługi uczestnictwa ww. osoby.


Informacje organizacyjne:

 • Udział w warsztatach psychoedukacyjnych jest bezpłatny.
 • Liczba uczestników projektu jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt do nadkom. Kingi Leszkiewicz, tel.: 83-54-816, 696-433-894.