15 stycznia br. w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się narada roczna kadry kierowniczej małopolskiej Policji, podczas której podsumowana została praca policjantów naszego województwa w 2019 r. Policyjną stronę związkową reprezentował Przewodniczący Grzegorz Gubała.

W naradzie uczestniczył Wojewoda Małopolski, pan Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Łukasz Smółka, Zastępca Prokuratora Regionalnego prokurator Krzysztof Pijaj, Prokurator Okręgowy w Krakowie prokurator Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Tarnowie Zdzisław Bocheński, Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu  prokurator Michał Trybus, jak również Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Barbara Polańska – Seremet, a także komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz  komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego.

Wszystkich zgromadzonych przywitał rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. Klemens Budzowski. Pan Rektor podkreślił, że jest zaszczycony goszczeniem w murach uczelni kierownictwa,  jak i przedstawicieli małopolskiej Policji, która od lat ma bardzo wysokie notowania w społeczeństwie. Profesor zaznaczył, że od dawna  na wielu płaszczyznach uczelnia ściśle współpracuje z krakowską, jak i z małopolską Policją.

Przed rozpoczęciem omawiania pracy małopolskich policjantów w ubiegłym roku, zgromadzeni w auli goście mogli obejrzeć film przygotowany przez Zespół Prasowy KWP w Krakowie, obrazujący ważne dla garnizonu małopolskiego zdarzenia mające miejsce w 2019 r. W  prezentacji przypomniano m.in. ceremonie nadania sztandarów jednostkom, odsłonięcie tablicy ku czci patrona KWP w Krakowie Ludwika Drożańskiego, uroczystości związane z odsłonięciem obelisku i postawienia  krzyża martyrologicznego na terenie komendy wojewódzkiej, a także oddanie do użytku nowych siedzib dla małopolskich policjantów. Ubiegły rok to również różnego rodzaju sprawy kryminalne, gospodarcze czy narkotykowe, nad którymi pracowali małopolscy policjanci, a które odbiły się szerokim echem w mediach. Tę współpracę  z dziennikarzami, przy informowaniu społeczeństwa o ważnych sprawach z zakresu bezpieczeństwa również można było zobaczyć podczas projekcji filmu.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof  Pobuta, który przywitał wszystkich szacownych gości, dziękując za udział w naradzie małopolskich policjantów. Komendant podkreślił, że rok 2019, który na dzisiejszej odprawie będzie podsumowywany był wyjątkowy  ze względu na ilość przedsięwzięć i uroczystości związanych z obchodami 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej.

Generał podkreślił, że rok 2019 r. to rok również rekordowy pod względem poziomu zaufania, którym Policja cieszy się wśród społeczeństwa. Według badań 75 % Polaków ufa policji, a aż 98 % czuje się bezpiecznie. Komendant podkreślił, że te dane dotyczą także Policji i poziomu bezpieczeństwa w Małopolsce.

W dalszej kolejności Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta rozpoczął prezentację pracy małopolskich  policjantów w 2019 r. Komendant przedstawił i omówił wyniki pracy poszczególnych pionów Policji.

Prezentacja rozpoczęła się  od przedstawienia obecnego stanu etatowego Małopolskiej Policji oraz kwestii  przyjęcia naboru nowych funkcjonariuszy. Generał wyraził zadowolenie, że małopolski garnizon Policji osiągnął pod koniec 2019 r. szczególny wynik „zera wakatów”, co dobitnie świadczy o stałym zainteresowaniu tym zawodem i bardzo dobrze pracujących komórkach doboru.

Następnie uwaga obecnych skupiła się na zaprezentowanej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa za 2019 r. Jak się okazuje, po typowych zgłoszeniach dotyczących nieprawidłowego parkowania czy przekroczenia prędkości coraz więcej zgłoszeń w Małopolsce dotyczy dzikich wysypisk śmieci.

Omawiając zagadnienia ruchu drogowego, Komendant przypomniał m.in. o powołanej w lipcu ubr. grupie Speed do rozwiązywania problemów na drodze.

Kolejnym zagadnieniem z dziedziny ruchu drogowego było bezpieczeństwo pieszych. Komendant podkreślił, że w 2019 r. dzięki współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego doświetlono aż 200 przejść dla pieszych w naszym województwie.

Ale praca małopolskich policjantów to także działania prewencyjne i szeroko rozumiana profilaktyka. Od lat policjanci prewencji  zaangażowani są w długofalowy program pn. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, certyfikując poszczególne szkoły naszego województwa. W ubiegłym roku funkcjonariusze w całym województwie organizowali spotkania edukacyjne zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i seniorami jak choćby  „Odblaskowa Szkoła”. Zebranym został zaprezentowany film obrazujący ilość zaangażowanych szkół oraz uczniów w działania profilaktyczne.

Po części prewencyjnej Generał przeszedł do omówienia zagadnień pionu kryminalnego małopolskiej Policji.

Komendant wyraził zadowolenie, że ilość przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa jak bójka i pobicie, uszkodzenie ciała, czy kradzież oraz kradzież z włamaniem w tym do samochodu spada, a wzrasta wykrywalność ich sprawców.

Jednocześnie wskazał, że oszustwa pod legendą w ubiegłym roku pozbawiły małopolskich seniorów ponad 10 mln złotych.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przystąpił do omówienia realizacji budżetu małopolskiej Policji w 2019 r.

Przypomniał, które inwestycje czy remonty udało się zrealizować w ubiegłym roku, a co jeszcze jest do wybudowania. Komendant  Wojewódzki Policji w Krakowie podkreślił, że dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Marszałka Województwa Małopolskiego udało się kupić 704 telefony dla małopolskich dzielnicowych.

Kolejnym zagadnieniem był stan realizacji działań priorytetowych w 2019 r. a także priorytety na  rok 2020 r.

Po prezentacji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie głos zabrał Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, który podziękował za ścisłą i owocną współpracę pomiędzy urzędem wojewódzkim a małopolską Policją przy m.in. wszelkiego rodzaju działaniach kryzysowych. Wojewoda przypomniał działania podczas powodzi, jak również akcję ratowniczą pod Giewontem, ale podkreślił, że nasze codzienne działania są równie ważne, gdyż:

„mieszkańcy bardzo liczą na obecność Policji i są za nią wdzięczni, bo przecież bezpieczeństwo i porządek publiczny to jest coś, na czym wszystkim bardzo zależy”.

Następnie wystąpił Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Łukasz Smółka, który również podziękował za bardzo dobrą współpracę. Wicemarszałek podkreślił, że będzie nadal wspierał działania małopolskiej Policji i starał się partycypować w zakupie  sprzętów potrzebnych do naszych działań.

Kolejne wystąpienie należało do Zastępcy Prokuratora  Regionalnego, prokuratora Krzysztofa Pijaja, który podziękował za bardzo dobrą współpracę w działaniach skierowanych przeciwko przestępczości.

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na przemowy i podsumowania ubiegłego roku przez związkowców. Podinsp. Grzegorz Gubała- Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego, jak również Pani Justyna Skiba Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji  i Pan Dariusza Bulanda, Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji przedstawili kierownictwu małopolskiego garnizonu „bolączki” policjantów i pracowników cywilnych.

Na zakończenie narady Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podziękował wszystkim policjantom za pracę w 2019 r. i osiągnięte efekty. Słowa podziękowania za wsparcie i doskonałą współpracę jeszcze raz skierował do Wojewody Małopolskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz przedstawicieli Prokuratury i Sądu.

Szczegółowe dane podsumowujące pracę małopolskich policjantów  w 2019 r. przedstawia poniższa prezentacja:

Prezentacja