W dniu 10 stycznia 2020 r. w Warszawie obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Większą część porządku obrad podporządkowano realizacji Porozumienia na czele z podwyżkami, które zostaną wprowadzone z mocą od 1 stycznia 2020 r.

Podwyżka uposażeń
Zarząd Główny podjął uchwałę, w której pozytywnie ocenił wynik dotychczasowych negocjacji ws. tegorocznej podwyżki uposażeń. Jednak podpisanie porozumienia uzależnił od uruchomienia dodatkowych środków z przeznaczeniem na równoczesny wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych w wysokości 50 zł dla każdego policjanta. W ocenie ZG, uruchomienie tych środków nie stworzy konieczności zwiększania budżetu, ponieważ dodatki służbowe i funkcyjne mogą być (a w zasadzie powinny być) podwyższane w ciągu roku i budżet Policji takie wydatki uwzględnia. Ten niewielki wzrost dodatków ma być sposobem na zlikwidowanie różnic, jakie wynikają z podwyższenia kwoty bazowej z 1523,29 zł do 1614,69 zł. Podwyższenie dodatków ma spowodować, że nikt z policjantów nie otrzymałby podwyżki niższej niż 500 zł. W uzasadnieniu swojego stanowiska, ZG powołuje się na treści § 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r., który jednoznacznie mówi o tym, że tegoroczna podwyżka musi być dla wszystkich równa.

Program Rozwoju
Opinia Zarządu Głównego ws. Programu Rozwoju, wynikającego również z Porozumienia, który ma zostać uchwalony na lata 2021 – 2024 była zbieżna ze stanowiskiem, jakie przewodniczący Zarządu Głównego zaprezentował na ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a potem podczas narady kadry kierowniczej Policji. Zarząd Główny nie ma wątpliwości, że środki jakie zapewni Program powinny zostać wykorzystane na odbudowę motywacyjnego charakteru uposażeń. Wypracowaniem szczegółowych rozwiązań zajmuje się w tej chwili Zespół służbowo-związkowy, który został powołany w ubiegłym roku (Decyzja Nr 219 KGP z dnia 4 lipca 2019 r.). Członkowie Zarządu Głównego byli zgodni, że naprawa motywacyjnego systemu uposażeń nie może się obejść bez wprowadzenia progresywnych dodatków służbowych i funkcyjnych, które powinny rosnąć wraz ze stażem służby aż do osiągnięcia maksymalnych wartości w momencie osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej.

15a
Z informacji przedstawionej podczas obrad wynika, że na najbliższym spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych otrzymają dwie lub trzy propozycje, które mają ten problem rozwiązać. Zarząd Główny nie miał wątpliwości, że nie można odstąpić od realizacji tego postulatu. Członkowie ZG przypomnieli, że to właśnie NSZZ Policjantów wystąpiło z takim postulatem, który jest ważny dla części środowiska.

Dodatek przedemerytalny
W dyskusji na temat przedemerytalnego dodatku motywacyjnego uzgodniono, że NSZZ Policjantów będzie dążył do tego, by przede wszystkim miał on charakter powszechny. Oznacza to, że powinien otrzymać go każdy, kto będzie miał pozytywną opinię i nie będą na nim ciążyć zarzuty karne. W tym zakresie opinia Zarządu Głównego jest tożsama ze zdaniem MSWiA.

Nadgodziny
Sporą część dyskusji Zarząd Główny poświęcił nadgodzinom. W kontekście dalszych działań w tym obszarze, Zarząd Główny zwrócił uwagę na konieczność powrotu do kwartalnego okresu rozliczeniowego. Podstawą takich dążeń jest przekonanie, że system kwartalny jest korzystniejszy dla policjantów, a w Porozumieniu mówi się o jego przywróceniu. Kwestia odpłatności za nadgodziny i szczegóły związane z ich zwrotem w naturze, to kolejny aspekt, o którym dyskutował Zarząd Główny. Konkluzją tej dyskusji było przekonanie, że wokół systemu nagromadziło się dość sporo nieporozumień, które źle wpływają na jego ocenę, a to nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości. Dobrym przykładem nieporozumienia może być przekonanie niektórych policjantów, że przełożeni każą oddawać „nowe” nadgodziny, zapominając o „starych”, czyli tych, które powstały przed dniem 1 lipca 2019 r.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów CPKP „BOA”
Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji na posiedzenie Zarządu zaproszeni zostali przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, którzy zapoznali członków Zarządu Głównego ze swoją sytuacją.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów