W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ukazał się zapowiedziany podczas spotkania z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (z 2002 r.) w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika…

Biorąc pod uwagę wysokość dotychczasowego równoważnika, projektowana w rozporządzeniu kwota to niemal przewrót kopernikański w dziejach naszej formacji. Wnioski NSZZ Policjantów w sprawie zmiany wysokości równoważnika przeżyły kilku ministrów. Prawdopodobnie dopiero gremialna krytyka mediów w ostatnim czasie sprawiła, że poniższy projekt pojawił się w przestrzeni służbowej.

W uzasadnieniu autorzy projektu piszą, iż zmiana wynika z konieczności określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie na poziomie pozwalającym na zapewnienie uprawnionym policjantom pełnowartościowych posiłków. Wniosek z tego oczywisty, że dotychczasowe kwoty takowych posiłków nie zapewniały – truizm, ale jakże wymowny – w końcu takich posiłków policjantom nie zapewniano przez minione 17 lat!

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2020′

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika
Numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA: 550

Projekt z dnia 16 grudnia 2019 r.
etap – uzgodnienia międzyresortowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika
Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. poz. 1367, z 2005 r. poz. 1293, z 2006 r. poz. 1104 oraz z 2009 r. poz. 351) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi:
1) za zasadniczą normę wyżywienia:
a) szkolną SZ – 18 zł,
b) lotniczą LOT – 22 zł,
2) za dodatkową normę wyżywienia:
a) uzupełniającą DU – 7 zł,
b) 171% DU – 12 zł;
c) 125% – 9 zł;
d) 70% DU – 5 zł,
e) 50% DU – 4 zł,
f) 35% DU – 2 zł.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.) wynika z konieczności określenia wysokości równoważnika pieniężnego  w zamian za wyżywienie na poziomie pozwalającym na zapewnienie uprawnionym policjantom pełnowartościowych posiłków.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

Przepis § 1 ww. rozporządzenia stanowi, że policjant, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie  z wyżywienia przysługującego w naturze, otrzymuje w zamian za wyżywienie równoważnik pieniężny w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia.

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, wartości pieniężne norm wyżywienia są równe aktualnym wartościom pieniężnym produktów żywnościowych wchodzących w skład tych norm.
Grupy produktów żywnościowych i ich ilości wchodzące w skład poszczególnych norm określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. poz. 1366, z późn. zm.). Wartości pieniężne norm wyżywienia wynikają z kalkulacji cen poszczególnych produktów żywnościowych wchodzących w skład tych norm.

Przy ustaleniu wartości pieniężnych norm wyżywienia resort spraw wewnętrznych korzysta ze szczegółowych wyliczeń dokonywanych przez komórki organizacyjne właściwe  w sprawach żywnościowych resortu obrony narodowej, które na bieżąco monitorują ceny produktów żywnościowych we wszystkich rejonach kraju. Na podstawie danych przekazywanych przez komórki właściwe w sprawach żywnościowych działające we wszystkich okręgach wojskowych w kraju, komórka właściwa w sprawach żywnościowych w Ministerstwie Obrony Narodowej sporządza miesięczne raporty dotyczące cen produktów żywnościowych, wykonując na tej podstawie kalkulacje wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Uznając za zasadne wykorzystanie szczegółowych opracowań i danych resortu obrony narodowej, ustalono wartości pieniężne równoważników pieniężnych w zamian za zasadnicze normy wyżywienia dla policjantów na poziomie wysokości norm wyżywienia obowiązujących w resorcie obrony narodowej.

Ponadto w związku z projektowaną zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia, w zakresie ustalenia normy wyżywienia przysługującej policjantowi jako posiłek profilaktyczny w wymiarze 171% normy dodatkowej DU zamiast obecnie obowiązującej normy wyżywienia ustalonej  na poziomie 45% normy dodatkowej DU, w przedmiotowym projekcie rozporządzenia uchylono w § 3 w pkt 2 lit. e, określający wysokość równoważnika pieniężnego w zamian  za normę wyżywienia ustaloną dotychczas dla posiłku profilaktycznego.

Mając na względzie, że okres zimowy trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 marca zakłada się, że projektowane regulacje wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.
Projekt nie zawiera regulacji dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

źródło: nszzp.pl