Policjanci narażeni na smog i inne czynniki szkodliwe dla zdrowia mają prawo do dodatkowego płatnego urlopu – pisze Danuta Frey w Rzeczpospolitej, w artykule zatytułowanym: „WSA: policjanci narażeni na smog mają prawo do dodatkowego płatnego urlopu”.

Potwierdza to rozporządzenie z 2014 r. ministra spraw wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów. W paragrafie 12. określono wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Autorka opisuje przypadek policjanta z Katowic pełniącego od wielu lat służbę patrolowo-interwencyjną na ulicach miasta, który wystąpił o dziewięciodniowy urlop. Stężenie pyłów w tym mieście przekracza niejednokrotnie dopuszczalne normy o 600 proc. Mimo to wniosek funkcjonariusza rozpatrzono negatywnie.
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych przewiduje, że warunki szkodliwe dla zdrowia, uprawniające do uzyskania urlopu dodatkowego, ocenia komisja powołana do oceny narażenia na pył lub substancje chemiczne. A ta stwierdziła brak podstaw do przyznania policjantowi dodatkowego urlopu.

W odwołaniu do komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach funkcjonariusz domagał się uchylenia pisemnej odmowy jako wydanej bez dostatecznego wyjaśnienia i należytego uzasadnienia sprawy, dowodząc, że odmowne załatwienie jego raportu powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej, a nie w piśmie. Komendant wojewódzki policji w Katowicach uznał jednak odwołanie za niedopuszczalne. Jego zdaniem kwestionowane pismo nie jest decyzją administracyjną. Nie było więc decyzji, od której można się odwołać. Policjant zaskarżył postanowienie komendanta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

WSA zwrócił uwagę, że jednostka ma prawo do tego, aby jej roszczenia i wnioski były rozpatrywane w ramach obowiązującej procedury. W tym przypadku została ona określona w ustawie o policji oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w sprawie urlopów policjantów.  Prawo uzyskania przez policjanta płatnego urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie wynika jednak wprost z przepisów prawa, lecz zależy od oceny przez komisję tych warunków. A w następnej kolejności – od przełożonego.

Nie można więc zaakceptować stanowiska, że odmowa przyznania takiego urlopu mogłaby następować w formie pisma lub aktu wewnętrznego, a nie w decyzji administracyjnej – orzekł sąd. Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania zamyka bowiem drogę do merytorycznego rozpoznania sprawy. Komendant wojewódzki policji powinien więc rozpatrzyć odwołanie funkcjonariusza merytorycznie.

Wyrok jest nieprawomocny, ale w uzasadnieniu WSA stwierdził, że sprawa ma szersze znaczenie, a w tym sądzie zapadły już rozstrzygnięcia w innych skargach o analogicznym charakterze – podsumowuje autorka.
Sygn. akt: III SA/Gl 610/19

Wnioskodawcą o dodatkowe dni urlopowe dla funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki w smogu był Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała. Temat urlopów poruszaliśmy tutaj. Problem smogu pojawia się coraz częściej. Niestety rozwiązanie tej kwestii nie jest proste i wymaga czasu. Walka ze smogiem to skomplikowane i wielopłaszczyznowe zadanie.

*****************

W załącznikach przedstawiamy korespondencję w sprawie poruszonej w artykule, jaką od kilku lat Zarząd Główny NSZZ Policjantów prowadzi z Komendą Główną Policji.  Stężenie niechęci, jaką przejawia KGP do udzielania urlopów dodatkowych przekracza normy przyzwoitości w takim stopniu, jak powietrze na ulicach miast przekracza dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych.  I nie wiadomo, co bardziej szkodliwe; praca w warunkach szkodliwych, czy lektura pisemnych odpowiedzi KGP nadsyłanych w odpowiedzi na nasze wnioski i postulaty.

W załącznikach zamieszczamy chronologicznie:

 1. Odpowiedź KGP z 7 lutego 2017′ na pismo Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z 12 stycznia 2017′ w sprawie podjęcia działań w zakresie zapewnienia właściwych warunków służby z uwagi na zanieczyszczenie powietrza „Smog”.
  „Dokonano analizy zasygnalizowanego problemu” – informuje KGP. Po tej dogłębnej analizie, KGP na dwóch stronach opisuje zagrożenia, jakie niesie za sobą lekceważenie problemu i wyjaśnia autorom wniosku, czym jest smog (sic!).
  „Nie ulega wątpliwości, że smog jest szkodliwym i groźnym zjawiskiem, które nieustannie rozwija się wraz z postępem cywilizacyjnym”. Ponieważ ku utrapieniu autorów tego pisma, postępu nie da się zatrzymać, trzeba liczyć na działania państwa i samorządów w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń w miastach – kończy swój wykład KGP.
  Natomiast nie ma szans na postulowane urlopy dodatkowe bo „na chwilę obecną nie opracowano metodologii badań dotyczących pomiaru oddziaływania smogu na człowieka w procesie pracy”.
  Najpierw więc w trzech akapitach KGP rozpisuje się nad szkodliwością oddziaływania na ludzi tego „zjawiska zwanego smogiem”, a potem twierdzi, że nie wiadomo, czy jest szkodliwy dla człowieka, bo nie ma metodologii badań. Taka logika.
 2. Odpowiedź KGP z 7 maja 2018′ na pismo NSZZ Policjantów z 21 marca 2018′ dotyczące wniosku o powołanie zespołu do wypracowania rozwiązań w zakresie walki ze skutkami zanieczyszczenia powietrza. Zamiast powołania proponowanego przez NSZZ Policjantów zespołu, Komendant proponuje: „monitorowanie poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz zakupu masek”. Monitorowanie ma się odbywać poprzez śledzenie strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitorowanie i śledzenie pomiarów bardzo pomoże ochronić policjantów przed zanieczyszczeniami powietrza. Jak kaszel przy grypie. Dalej Komendant informuje, że Sekcja Ochrony Pracy KGP podejmie działania nad „wypracowaniem systemowych rozwiązań np. poprzez opracowanie standardów w zakresie walki ze skutkami zanieczyszczeń powietrza, co może pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny służby, a Zarządom Terenowym proponuje się współdziałanie na tym polu z komendantami. Wkrótce miną 2 lata, a „systemowych rozwiązań”, jak nie ma, tak nie ma.
 3. Opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urlopu policjantów otrzymanego 27 sierpnia 2019′

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/toksyczna-dzialalnosc-komisji-powolanych-do-oceny-stopnia-narazenia-funkcjonariuszy-na-dzialanie-smogu/