Warszawa, 11.11.2021. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystoœci wrêczenia odznaczeñ pañstwowych z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci w Pa³acu Prezydenckim, 11 bm. (rp/doro) PAP/Radek Pietruszka