29 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″

Informacja o ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”

Celem ustawy jest zaktualizowanie wielkości środków przeznaczonych na uposażenia oraz wydatki relacjonowane funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, ujętych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Zmiana spowodowana jest zwiększeniem poziomu etatyzacji w służbach mundurowych w latach 2017–2020 łącznie o 2640 etatów. W obowiązującej ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, zostały ustalone w oparciu o liczbę etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Tymczasem liczba etatów w kolejnych latach została zwiększona, co spowodowało konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. uwzględniające dodatkowe etaty. Dostosowanie w tym zakresie ustawy modernizacyjnej jest również niezbędne ze względu na konieczność zachowania spójności z ustawą budżetową.

Dodatkowe wydatki na podwyżki i wydatki relacjonowane wyniosą 22 243 tys. zł i o taką kwotę do 9 208 940 tys. zł. wzrasta ogólna kwota wydatków na realizację Programu, uwzględniona przedmiotową nowelizacją.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metryka ustawy:

Druk nr 3016
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – projekt dotyczy zaktualizowania wielkości środków na uposażenia oraz wydatki relacjonowane do uposażeń co wynika ze zwiększenia poziomu etatyzacji w służbach mundurowych w latach 2017-2020 łącznie o 2640 etatów

Posiedzenia komisji i podkomisji

2018′
20 listopada 2018′ Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 3016
20 listopada 2018′ Skierowano do I czytania w komisjach, do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

21 listopada 2018′ I czytanie w komisjach
Praca w komisjach po I czytaniu
21 listopada 2018′ Sprawozdanie komisji druk nr 3022
Sprawozdawca: Arkadiusz Czartoryski

Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

22 listopada 2018′ II czytanie na posiedzeniu Sejmu
Nr posiedzenia: 72

Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

22 listopada 2018′ III czytanie na posiedzeniu Sejmu
Nr posiedzenia: 72

Głosowanie: całość projektu ustawy

Wynik: 396 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 43)

Decyzja: uchwalono

23 listopada 2018′ Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu
26 listopada 2018′ Ustawę przekazano Prezydentowi
14 grudnia 2018′ Stanowisko Senatu – Nie wniósł poprawek

17 grudnia 2018′ Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

29 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″

uchwalona na posiedzeniu Sejmu RP nr 72 dnia 22-11-2018